ความน่าจะเป็น (Probability)

1.  สาระ

สาระที่ 5  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น

2.  มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ค 5.2  ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล

มาตรฐาน ค 5.3  ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา

มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล   การสื่อสาร

การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

3.  ตัวชี้วัด

ค 5.2  ม.4-6/2 อธิบายการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์  และนำผลที่ได้ไปใช้คาดการณ์ในสถานการณ์ที่กำหนดให้

ค 5.3  ม.4-6/2 ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา

ค 6.1  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล   การสื่อสาร

การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 1. นางสาววิชชุดา วงค์อามาตย์

  รถยนต์คันหนึ่งมีที่นั่งข้างหน้า 2 ที่และข้างหลัง 1 ที่ถ้ามีคนทั้งหมด 10 คน ชึ่ง 2 คนขับจะจัดให้คนเข้านั่งรถได้กี่วิธี
  วิธีทำ คนขับเลือกได้ 2 วิธี
  ด้านข้างคนขับเลือกได้ 9 วิธี
  ด้านหลังเลือกได้ 8 วิธี
  ดังนั้น จัดคนเข้านั่งรถได้ 9x8x2 = 144 วิธี

 2. นางสาวเอี่ยมอารีย์ จันคติ

  จงหาจำนวนวิธีที่ใช้ในการทำข้อสอบแบบถูกผิดจำนวน 3 ข้อ
  วิธีทำ ข้อที่ 1 ทำได้ 2 วิธี
  ข้อที่ 2 ทำได้ 2 วิธี
  ข้อที่3 ทำได้ 2 วิธี
  ดังนั้น วิธีการทำข้อสอบแบบถูกผิดทำได้ 2x2x2 = 8 วิธี

 3. นางสาว กนกทิพย์ ขุนไชยทอง

  ถุงใบหนึ่งบรรจุลูกบอล 10 ลูกเป็นสีแดง 5 ลูก สีน้ำเงิน 3 ลูก สีเขียว 2 ลูก ถ้าหยิบลูกบอลอย่างสุ่มออกมา 2 ลูก

  จงหาความน่าจะเป็นที่ลูกบอลทั้ง 2 ลูก มีสีเหมือนกัน

  ให้ S เป็นแซมเปิลสเปซ และ E เป็นเหตุการณ์ที่ลูกบอลทั้ง 2 ลูก มีสีเหมือนกัน

  1) หา n(S) คือหาจำนวนวิธีที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดจากการหยิบบอล 2 ลูกจาก 10 ลูก

  จำนวนวิธีที่จะเกิดได้ = = 45 วิธี

  2) หา n(E) E เป็นเหตุการณ์ที่ลูกบอลทั้ง 2 ลูก มีสีเหมือนกัน

  กรณีที่ 1 สีแดงทั้งคู่ จำนวนวิธี = = 10 วิธี

  กรณีที่ 2 สีน้ำเงินทั้งคู่ จำนวนวิธี = = 3 วิธี

  กรณีที่ 3 สีเขียวทั้งคู่ จำนวนวิธี = 1 วิธี

  n(E) จำนวนวิธีทั้งหมดที่ลูกบอลทั้ง 2 ลูก มีสีเหมือนกัน = 10 + 3 + 1 = 14 วิธี

  ความน่าจะเป็นที่ P(E) = n=(E) = 14
  _______ ___
  45
  n(s)

 4. ศุภรัตน์ สิมลี ม.5/8 เลขที่16

  ถุงใบหนึ่งมีลูกบอลสีขาว 3 ลูก สีแดง 2 ลูก หยิบลูกบอลออกจากถุง 2 ลูก จงหา
  1.แซมเปิลสเปซของสีของลูกบอล และเหตุการณ์ที่จะได้ลูกบอลสีขาว
  2.แซมเปิลสเปซของลูกบอลที่หยิบมาได้ และเหตุการณ์ที่จะได้ลูกบอลเป็นสีขาว 1 ลูก
  สีแดง 1 ลูก

  วิธีทำ 1. เนื่องจากเราสนใจเกี่ยวกับสีของลูกบอล และลูกบอลมีอยู่สองสีคือสีขาวและสีแดง
  ดังนั้น แซมเปิลสเปซ S={ขาว, แดง}
  สมมติให้ B เป็นเหตุการณ์ที่จะได้ลูกบอลสีขาว
  ดังนั้น B = {ขาว}
  2. เนื่องจากเราสนใจแซมเปิลสเปซของลูกบอลแต่ละลูกที่ถูกหยิบขึ้นมา
  ดังนั้นแซมเปิลสเปซ S คือ
  S={ข1ข2,ข1ข3,ข1ด1,ข1ด2,ข2ด3,ข2ด1,ข2ด2,ข3ด1,ข3ด2,ด1ด2}
  ให้ C เป็นเหตุการณ์ที่ผลลัพธ์เป็นลูกบอลสีขาว 1 ลูก และ สีแดง 1 ลูก
  ดังนั้น เหตุการณ์ C คือ
  C = {ข1ด1,ข1ด2,ข2ด1,ข2ด2,ข3ด1,ข3ด2}

  หมายเหตุ ข แทน ขาว และ ด แทน แดง

 5. นางสาว จริญา ข่าทิพย์พาที เลขที่ 42 ม.5/8

  ความน่าจะเป็นที่ A เรียงเป็นตัวแรก จากการเรียงตัวอักษร 2 ตัวจากอักษร 3 ตัว คือ A , B และ C
  S = { AB , BA , AC , CA , BC , CB }
  E = { AB , AC }
  P(E) =
  นั่นคือ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ A เรียงเป็นตัวแรก =

  • นางสาว จริญา ข่าทิพย์พาที เลขที่ 42 ม.5/8

   กล่องใบหนึ่งมีลูกแก้วสีขาว 3 ลูก สีแดง 2 ลูก หยิบลูกแก้วจากกล่อง 2 ลูก
   จงหาเหตุการณ์ที่จะได้ลูกแก้วสีขาว 1 ลูก สีแดง 1 ลูก
   เนื่องจากเราสนใจแซมเปิลสเปซของลูกแก้วแต่ละลูกที่ถูกหยิบขึ้นมา
   ดังนั้นเราให้ ข1 , ข2 , ข3 เป็นลูกแก้วสีขาว 3 ลูก และ ด1 , ด2 เป็นลูกแก้วสีแดง 2 ลูก
   แซมเปิลสเปซ S = { ข1ข2 ,ข1ข3 , ข1ด1 ,ข1ด2, ข2ข3 , ข2ด1 , ข2ด2 , ข3ด1 , ข3ด2 , ด1ด2 }
   ให้ A เป็นเหตุการณ์ที่ผลลัพธ์เป็นลูกแก้วสีขาว 1 ลูก และสีแดง 1 ลูก
   เหตุการณ์ A = { ข1ด1 , ข1ด2 , ข2ด1 , ข2ด2 , ข3ด1, ข3ด2 }

 6. สามก๊กวิทยา แวะมาเยี่ยมชมและโหวตคะแนนให้ครับ (13)
  หากมีโอกาสก็ขอเรียนเชิญไปเยี่ยมกันบ้างนะครับ
  http://www.thailandblogawards.com/entry/view/416

 7. ศิริลักษณ์ อินทจร

  ต้องการใส่รองเท้าและถุงเท้าโดยที่มีรองเท้า 3 คู่ มีสีแดง สีขาว และสีฟ้าโดยที่จะใส่ถุงเท้าได้ สองแบบคือแบบสั้นและแบบยาวจะใส่ได้กี่วิธีอะไรบ้าง
  รองเท้าสีแดง *ถุงเท้าสั้น
  *ถุงเท้ายาว

  รองเท้าสีขาว *ถุงเท้าสั้น
  *ถุงเท้ายาว

  รองเท้าสีฟ้า *ถุงเท้าสั้น
  *ถุงเท้ายาว

  วิธีคิด = 3 x 2
  = 6 วิธี

 8. นาย วชิรพันธ์ พานซ้าย ม.5\10 เลขที่4

  มีเรือโดยสารข้ามฟาก8ลำถ้าผู้โดยสารคนหนึ่งต้องการข้ามฟากโดยที่เที่ยวไปและเที่ยวกลับต้องไม่นั่งเรือลำเดิมจะมีกี่วิธี
  เที่ยวไป
  วิธีทำ ขาไปมีเรือทั้งหมด8ลำ ขากลับมีเรือทั้งหมด7 ลำ
  ดังนั้นวิธีการข้ามฟากทั้วหมด=8*7
  =56 ตอบ

 9. นายณัฐวุฒิ สุปะทัง ม.5/10 เลขที่ 13

  จงหาวิธีการแต่งกายที่เป็นไปได้ทั้งหมด จากเสื้อสามตัวซึ่งได้แก่ เสื้อโปโลสีชมพู เสื้อโปโลสีเหลือง และเสื้อสี กางเกงขายาวและกางเกงขาสั้นโดยให้ใส่ทั้งเสื้อและกางเกงอย่างล่ะ 1 ตัว
  วิิธีทำ เสื้อโปโลสีชมพู
  -กางเกงขาสั้น
  -กางเกงขายาว

  เสื้อโปโลสีเหลือง
  -กางเกงขาสั้น
  -กางเกงขายาว

  เสื้อสี
  -กางเกงขาสั้น
  -กางเกงขายาว

  ดังนั้นวิธีการแต่งกายทั้งหมก 3 x 2 = 6 วิธี ตอบ

 10. ในการทำข้อสอบวิชาสถิติของนักศึกษา จำนวน4ข้อ จงหาความน่าจะเป็นที่นักศึกษาทำถูก2ข้อ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: