กฎการนับเบื้องต้น Counting theorem ข้อที่ 1

 1. น.ส กาญจนา เสาร์วงค์

  ได้ความรู้เกี่ยวกับกฎข้อที่ 1 ว่าเป็นอย่างไรมีวิธีการทำงานอย่างไร
  ตัวอย่างเช่น มีนก 5 ตัว และต้นไม้ใหญ่ 3 ต้น จงหาจำนวนวิธืที่นก 5 ตัวบินไปเกะต้นไม้3 ต้นนี้
  วิธีทำ มีนก 5 ตัว
  มีต้นไม้ 3ต้น
  จะได้ 5X3 =15 วิธี
  ดังนั้นจำนวนวิธีที่นกจะบินไปเกาะต้นไม้มีทั้งหมด 15 วิธี

 2. นางสาว พรสวรรค์ มหาหงส์ เลขที่ 21 ม.5/8

  ได้ความรู้เกี่ยวกับกฎข้อที่ 1 ว่าเป็นอย่างไรมีวิธีการทำงานอย่างไร
  ตัวอย่างเช่น มีไก่ 6ตัว และต้นไม้ใหญ่ 3ต้น จงหาจำนวนวิธืที่ไก่ 5ตัว
  บินไปเกะต้นไม้ 3 ต้นนี้
  วิธีทำ มีไก่ 6ตัว
  มีต้นไม้ 3 ต้น
  จะได้ 6X3 =18 วิธี
  ดังนั้นจำนวนวิธีที่นกจะบินไปเกาะต้นไม้มีทั้งหมด 18วิธี

 3. นางสาว เฉลิมมาศ ปัตพี เลขที่ 18 ม.5/8

  ได้รู้เกี่ยวกับกฎการนับข้อที่ 1 ว่าเป็นยังไง มีวิธีในการทำงานอย่างไร
  ตัวอย่างเช่น จงหาจำนวนวิธีทั้งหมดในการทำข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 15 ข้อ
  วิธีทำ เลือกทำข้อสอบได้ 15 วิธี
  เลือกตัวเลือกในแต่ละข้อสอบได้ 5 วิธี
  ดังนั้นมีวิธีเลือกทำข้อสอบได้ทั้งหมด 15X5 = 75 วิธี

 4. นางสาววิชชุดา วงค์อามาตย์

  การแต่งกายของดำรงหนึ่งชุดประกอบด้วย เสื้อ กางเกง และรองเท้าถ้าดำรง มีเสื้อ 5 ตัว กางเกง 3 ตัว และรองเท้า 2 คู่ ดำรงจะเลือกแต่งกายได้ต่างๆกิ่ชุด
  วิธีทำ การแต่งกายของดำรงประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
  ขั้นตอนที่ 1 เลือกสวมกางเกงซึ่งเลือกได้ 3 วิธี และในแต่ละวิธีทำในขั้นตอนที่ 2 ยังสามารถเลือกทำงาน ในขั้นตอนที่ 2 คือ สวมเสื้อได้อีก 5 วิธีและในแต่ละวิธีที่เลือกทำงาน

  ในขั้นตอนที่1 และ 2 ยังสามารถเลือกทำงาน ในขั้นตอนที่ 3 คือ สวมรองเท้าได้อีก 2 วิธี

  ดั้งนั้น ดำรงเลือกแต่งกายได้ = 3x5x2 = 30 วิธี

  นั่นคือ ดำรงสามารถเลือกแต่งกายได้ 30 ชุด

 5. นางสาวเอี่ยมอารีย์ จันคติ

  นายดำมีเสื้อ 2 ตัว สีต่างกัน และกางเกง 3 ตัว สีต่างกัน จงหาจำนวนวิธีทั้งหมดที่นายดำสวมเสื้อและกางเกงเป็นชุดต่าง ๆ กัน

  วิธีทำ นายดำมีวิธีเลือกสวมเสื้อได้ 2 วิธี

  เลือกสวมกางเกงได้ 3 วิธี

  ดังนั้น นายดำมีวิธีสวมเสื้อและกางเกงเป็นชุดต่าง ๆ กันได้ (2)(3) = 6 วิธี

 6. ปภัสสร คำภูจูม

  ในการโยนเหรียญบาท 1 เหรียญ เหรียญอาจจะขึ้นหัวหรือก้อยก็ได้ ถ้าชายคนหนึ่งโยน

  เหรียญบาท 3 เหรียญพร้อมกันหนึ่งครั้ง จะได้ผลต่าง ๆ กันทั้งหมดกี่วิธี

  วิธีทำ การทำงานในกรณีนี้ คือ การโยนเหรียญ 3 เหรียญ พร้อมกัน 1 ครั้ง มีการทำงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้

  ขั้นตอนที่ 1 การโยนเหรียญอันที่ 1 จะเลือกได้ 2 วิธี คือ หัว หรือ ก้อย

  ขั้นตอนที่ 2 ในแต่ละวิธีที่โยนเหรียญอันที่ 1 เหรียญอันที่ 2 จะเลือกได้อีก 2 วิธี

  ขั้นตอนที่ 3 ในแต่ละวิธีที่โยนเหรียญอันที่ 1 และโยนเหรียญอันที่ 2 เหรียญอันที่ 3 จะเลือกได้อีก 2
  วิธีดังนั้น ชายคนนี้จะโยนเหรียญบาท 3 เหรียญ พร้อมกัน 1 ครั้ง จะได้ผลต่าง ๆ กันทั้งหมด

  22 2 = 8 วิธี

 7. ได้ความรู้เกี่ยวกับกฎข้อที่ 2 ว่ามีการทำงานอย่างไร
  ตัวอย่างเช่น จงหาจำนวนวิธีที่ผลบวกของแต้มบนหน้าลูกเต๋า 3 ลูกมากกว่า 4 เมื่อทอดลูกเต๋า 3 ลูกพร้อมกัน
  วิธีทำ ลูกเต๋า 3 ลูก จะได้ 6×6×6 = 216 วิธี
  จากผลบวกหน้าลูกเต๋า 3 ลูกรวมกันที่น้อยกว่า 4 ได้ทั้งหมด 12 วิธี
  ดังนั้น ผลบวกบนหน้าลูกเต๋า 3 ลูก มากกว่า 4 จะเท่ากับ 216- 12=204 วิธี

 8. น.ส พรรณธิชา ด่านวันดี เลขที่ 31 ม.5/8

  ได้ความรู้เกี่ยวกับกฎข้อที่ 1 ว่าเป็นอย่างไรมีวิธีการทำงานอย่างไร
  ตัวอย่างเช่น มีนก 3 ตัว และต้นไม้ใหญ่ 4 ต้น จงหาจำนวนวิธืที่นก 3ตัว
  บินไปเกะต้นไม้ 4 ต้นนี้
  วิธีทำ มีนก 3 ตัว
  มีต้นไม้ 4 ต้น
  จะได้ 3X4 =12 วิธี
  ดังนั้นจำนวนวิธีที่นกจะบินไปเกาะต้นไม้มีทั้งหมด 12 วิธี

 9. นางสาว กนกทิพย์ ขุนไชยทอง

  การแต่งกายของดำรงหน่งชุดประกอบด้วย เสื้อ กางเกง และรองเท้าถ้าดำรง มีเสื้อ
  5 ตัว กางเกง 3 ตัว และรองเท้า 2 คู่ ดำรงจะเลือกแต่งกายได้ต่างๆกิ่ชุด
  วิธีทำ การแต่งกายของดำรงประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ

  ขั้นตอนที่ 1 เลือกสวมกางเกงซึ่งเลือกได้ 3 วิธี และในแต่ละวิธีทำในขั้นตอนที่ 1

  ยังสามารถเลือกทำงาน ในขั้นตอนที่ 2 คือ สวมเสื้อได้อีก 5 วิธีและในแต่ละวิธีที่เลือกทำงาน

  ในขั้นตอนที่1 และ 2 ยังสามารถเลือกทำงาน ในขั้นตอนที่ 3 คือ สวมรองเท้าได้อีก 2 วิธี

  ดั้งนั้น จำนวนวิธีทั้งหมดที่ทำกิจกรรมนี้เสร็จสิ้น

  = 3 5 2 = 30 วิธี

  นั่นคือ ดำรงสามารถเลือกแต่งกายได้ 30 ชุด

 10. พรรณธิรา จันทร์เหลือง เลขที่20 ชั้น ม.๕/๘

  ได้รู้เกี่ยวกับกฎข้อที่ 1 ว่ามีวิธีการทำงานอย่างไร
  ตัวอย่างเช่น มีเลขโดด 9 ตัวคือ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 นำเลขโดดเหล่า
  นี้มาสร้างจำนวนที่มี 2 หลักได้กี่จำนวน
  วิธีทำ จะได้หลักที่ 1 คือ 9
  จะได้หลักที่ 2 คือ 8
  ดังนั้น 9 ×8 = 72 จำนวน

 11. นาย ฤทธิชัย มีโวหาร ชั้น ม. 5/8 เลขที่ 9

  ได้รู้เกี่ยวกับกฎการนับข้อที่ 1 ว่าเป็นยังไง มีวิธีในการทำงานอย่างไร
  ตัวอย่างเช่น จงหาจำนวนวิธีทั้งหมดในการทำข้อสอบปรนัย 10 ตัวเลือก จำนวน 15 ข้อ
  วิธีทำ เลือกทำข้อสอบได้ 15 วิธี
  เลือกตัวเลือกในแต่ละข้อสอบได้ 10 วิธี
  ดังนั้นมีวิธีเลือกทำข้อสอบได้ทั้งหมด 15X10 = 150 วิธี

 12. นางสาว นุศรา สมเพ็ชร ชั้น ม. 5/8 เลขที่ 43

  นายแดงมีเสื้อ 3 ตัว สีต่างกัน และกางเกง 8 ตัว สีต่างกัน จงหาจำนวนวิธีทั้งหมดที่นายดำสวมเสื้อและกางเกงเป็นชุดต่าง ๆ กัน

  วิธีทำ นายดำมีวิธีเลือกสวมเสื้อได้ 3 วิธี

  เลือกสวมกางเกงได้ 8 วิธี

  ดังนั้น นายดำมีวิธีสวมเสื้อและกางเกงเป็นชุดต่าง ๆ กันได้ (3)(8) = 24 วิธี

 13. ศุภรัตน์ สิมลี

  กล่องใบหนึ่งมีลูกแก้วสีขาว 3 ลูก สีแดง 2 ลูก หยิบลูกแก้วจากกล่อง 2 ลูก

  จงหาเหตุการณ์ที่จะได้ลูกแก้วสีขาว 1 ลูก สีแดง 1 ลูก

  เนื่องจากเราสนใจแซมเปิลสเปซของลูกแก้วแต่ละลูกที่ถูกหยิบขึ้นมา

  ดังนั้นเราให้ ข1 , ข2 , ข3 เป็นลูกแก้วสีขาว 3 ลูก และ ด1 , ด2 เป็นลูกแก้วสีแดง 2 ลูก

  แซมเปิลสเปซ S = { ข1ข2 ,ข1ข3 , ข1ด1 ,ข1ด2, ข2ข3 , ข2ด1 , ข2ด2 , ข3ด1 , ข3ด2 , ด1ด2 }

  ให้ A เป็นเหตุการณ์ที่ผลลัพธ์เป็นลูกแก้วสีขาว 1 ลูก และสีแดง 1 ลูก
  เหตุการณ์ A = { ข1ด1 , ข1ด2 , ข2ด1 , ข2ด2 , ข3ด1, ข3ด2

 14. นางสาว ศิรินาฎ คุณศิริ เลขที่ 22 ม.5/8

  นายชาติ มีเสื้อ 5 ตัว สีต่างกัน และกางเกง 5ตัว สีต่างกัน จงหาจำนวนวิธีทั้งหมดที่นายดำสวมเสื้อและกางเกงเป็นชุดต่าง ๆ กัน

  วิธีทำ นายชาติ มีวิธีเลือกสวมเสื้อได้ 3 วิธี

  เลือกสวมกางเกงได้ 5 วิธี

  ดังนั้น นายชาติ มีวิธีสวมเสื้อและกางเกงเป็นชุดต่าง ๆ กันได้ (5)(5) = 25 วิธี

 15. นาย ทินกร ประพล เลขที่ 4 ม.5/8

  ได้รู้เกี่ยวกับกฎการนับข้อที่ 1 ว่าเป็นยังไง มีวิธีในการทำงานอย่างไร
  ตัวอย่างเช่น จงหาจำนวนวิธีทั้งหมดในการทำข้อสอบปรนัย 15 ตัวเลือก จำนวน 15 ข้อ
  วิธีทำ เลือกทำข้อสอบได้ 15 วิธี
  เลือกตัวเลือกในแต่ละข้อสอบได้ 15 วิธี
  ดังนั้นมีวิธีเลือกทำข้อสอบได้ทั้งหมด 15X15 = 225 วิธี

 16. นาย เศกสิทธิ์ พรมบุตร เลขที่ 10 ม.5/8

  ได้ความรู้เกี่ยวกับกฎข้อที่ 1 ว่าเป็นอย่างไรมีวิธีการทำงานอย่างไร
  ตัวอย่างเช่น มีนก 5 ตัว และต้นไม้ใหญ่ 4 ต้น จงหาจำนวนวิธืที่นก 5 ตัว
  บินไปเกะต้นไม้ 4 ต้นนี้
  วิธีทำ มีนก 5 ตัว
  มีต้นไม้ 4 ต้น
  จะได้ 5X4 =20 วิธี
  ดังนั้นจำนวนวิธีที่นกจะบินไปเกาะต้นไม้มีทั้งหมด 20 วิธี

 17. นางสาวจริญา ข่าทิพย์พาที เลขที่ 42 ม.5/8

  ได้ความรู้เกี่ยวกับกฎข้อที่ 1 ว่าเป็นอย่างไรมีวิธีการทำงานอย่างไร
  ตัวอย่างเช่น มีนก 3ตัว และต้นไม้ใหญ่ 4 ต้น จงหาจำนวนวิธืที่นก 3 ตัว
  บินไปเกะต้นไม้ 4 ต้นนี้
  วิธีทำ มีนก 4 ตัว
  มีต้นไม้ 4 ต้น
  จะได้ 3X4 =12วิธี
  ดังนั้นจำนวนวิธีที่นกจะบินไปเกาะต้นไม้มีทั้งหมด 12วิธี

 18. นาย ศราวุฒิ ไม้เเก้ว

  มีนก 10 ตัว และต้นไม้ใหญ่ 3 ต้น จงหาจำนวนวิธืที่นก 10 ตัวบินไปเกะต้นไม้3 ต้นนี้
  วิธีทำ มีนก 10 ตัว
  มีต้นไม้ 3ต้น
  จะได้ 10X3 =30 วิธี
  ดังนั้นจำนวนวิธีที่นกจะบินไปเกาะต้นไม้มีทั้งหมด 30 วิธี

 19. น.ส. สุชานาถ เยาวพันธ์ ม.5/10

  โยนเหรียญบาทหนึ่งเครั้ง จำนวน 3เหรียญจะได้ผลลัพธ์ทั้งหมดกี่วิธี
  วิธีทำ 1> โยนเหรียญแรก เหรียญขึ้นได้ 2 วิธี(หัวหรือก้อย)
  2>โยนเหรียญที่สอง เหรียญขึ้นได้ 2วิธี(หัวหรือก้อย)
  3>โยนเหรียญที่สาม เหรียญขึ้นได้ 2 วิธี (หัวหรือก้อย)
  ดังนั้น โยนเหรียญบาท 3 เหรียยญ จะได้ผลต่างๆกันทั้งหมด
  = (2)(2)(2)=8 วิธี
  ตอบ 8 วิธี

 20. นางสาว ยุภารัตน์ พืชสิงห์ เลขที่ 33 ชั้น ม.5/10

  ถ้ากล่องใบหนึ่งมีบัตรอยู่ 6 ใบ โดยที่แต่ละใบมีหมายเลข 1,2,3,4,5,6 เขียนกำกับอยู่หมายเลขละ 1 ใบแลัวนำบัตร 2 ใบ มาวางเรียงกันเป็นหมายเลขสองหลักได้กี่วิธี
  วิธีคิด คือการนำบัตร 2 ใบมาวางเรียงกันเป็นเลขสองหลัก
  วิธีทำ นำบัตร 2 ใบมาวางเรียนกันเปฯเลขสองหลัก ด้วยการกระทำ 2 ขั้นตอน ดังนี้
  ขั้นตอนที่ 1 เลือกบัตรใบที่หนึ่ง จากบัตรทั้งหมด 6 ใบ มาวางเป็นหลักสิบ ทำได้ 6 วิธี
  ข้นตอนที่ 2 เลือกบัตรอีกใบ จากบัตรที่เหลือมาวางเป็นหลักหน่วย ทำได้ 5 วิธี
  ดังนั้น จะนำบัตร 2ใบ มาวงเรียงกันเป็นเลขสองหลักได้ 6 X 5 วิธี

 21. นางสาว ชุดาพร อาจหาญ เลขที่ 22 ชั้น ม.5/10

  ชายคนหนึ่งมีเสื้อเชิ้ต 5 ตัวและกางเกง 5 ตัว อยากทราบว่าชายคนนี้จะแต่งตัวได้กี่วิธี
  วิธีทำ
  ชายคนนี้เลือกเสื้อที่จะใส่ได้ 5 วิธี และเลือกใส่กางเกงได้ 5 วิธี
  ดังนั้นจำนวนวิธีที่ายคนนี้จะแต่งตัวได้ทั้งหมด 5 x 5 = 20 วิธี

 22. นางสาว เพ็ญลักษ์ หงส์พิพิธ เลขที่ 26 ชั้น ม.5/10

  นางสาวเพ็ญลักษ์ต้องการแต่งตัว โดยที่การแต่งตัวแบ่งออกเป็น 2ขั้นตอน คือ ใส่เสื้อและกระโปรง ถ้าเขามีเสื้อ 5 ตัว และกระโปรง 3 ตัวแล้วเขาจะแต่งตัวได้กี่วิธี
  วิธีทำ
  เขาเลือกใส่เสื้อได้ 5วิธี และ เลือกใส่กระโปรงได้ 3 วิธี
  ดังนั้้น นางสาวเพ็ญลักษจะแตงตัวได้ทั้งหมด 3 x 5= 15 วิธี

 23. นายเนติพงษ์ หอมบุญมา เลขที่ 15ชั้น ม.5/10

  เนติพงษ์มีลูกเต๋า 1ลูก เขาต้องการทอดลูกเต๋า 2 ครั้ง แล้วเนติพงษ์จะทอดลูกเต๋าได้แต้มท้งหมดกี่วิธี
  วิธีทำ
  เนติพงษืทอดลูกเต๋าในครั้งแรก ได้ 6วิธี และครั้งที่ 2ได้ 6 วิธี
  ดังนั้น เขาจะทอดลูกเต๋าได้ทั้งหมด 6 x6 = 36 วิธี

 24. นายเกียรติพันธ์ ชินหงส์ เลขที่ 2 ชั้น ม.5/10

  ครอบครัวหนึ่งมีลูก 3 คน แล้วจงหาวิธีที่จะปรากฏผลที่ได้ทั้งหมดของการมีลูกของครอบครัวนี้
  วิธีคิด มี 3ขั้นตอน ดังนี้
  1. คนโตเป็นชายหรือหญิงได้ 2 วิธี
  2. คนกลางเป็นชายหรือหญิงได้ 2 วิธี
  3. คนเล็กเป็นชายหรือหญิงได้ 2 วิธี
  ดังนั้นวิธีที่จะปรากฏผลทั้งหมดคือ 2 x 2 x 2 = 8 วิธี

 25. นายไตรสิทธิ์ อุปแก้ว เลขที่ 17 ชั้น ม.5/10

  ถ้าโยนเหรียญ 5 ครั้ง แล้วจงหาจำนวนวิธีทั้งหมดที่จะปรากฏผลในการโยนเหรียญ
  วิธีทำ
  ขั้นตอนที่ 1 การโยนเหรียญ เกิดขึ้นได้ 2 วิธี
  ขั้นตอนที่ 2 การโยนเหรียญ เกิดขึ้นได้ 2 วิธี
  ขั้นตอนที่ 3 การโยนเหรียญ เกิดขึ้นได้ 2 วิธี
  ขั้นตอนที่ 4 การโยนเหรียญ เกิดขึ้นได้ 2 วิธี
  ขั้นตอนที่ 5 การโยนเหรียญ เกิดขึ้นได้ 2 วิธี
  ดังนั้นจำนวนวิธีทั้งหมดที่จะปรากฏผนในการโยนเหรียญ
  คือ 2x2x2x2x2 = 32 วิธี

 26. นายนัฐวุฒิ พลมะสี เลขที่ 14 ชั้น ม.5/10

  สนามกีฬามีประตูเข้าออก 6 ประตู ชายคนหนึ่งจะเลือกเข้าออกจากสนามกีฬาได้ทั้งหมดกี่วิธี ถ้าเข้าออกประตูใดก็ได้
  วิธีทำ
  ประตูทางเข้าสามารถเข้าได้ 6 วิธี
  ประตูออกสามารถออกได้ 6 วิธี
  ดังนั้นจำนวนวิธีที่จะเข้าออกได้ทั้งหมด 6x 6 = 36 วิธี

 27. นางสาวนุชธิดา จันที เลขที่ 24 ชั้น ม.5/10

  สนามกีฬามีประตูเขัาออก 5 ประตู ชายคนหนึ่งจะเลือกเข้าออกจากสนามกีฬาได้ทั้งหมดกี่วิธี
  วิธีทำ เลือกเข้าได้ 5 วิธี
  เลือกออกได้ 5 วิธี
  ดั้งนั้นวิธีเข้าออกได้ทั้งหมด 5×5 = 25 วิธี

 28. นางสาวอนงค์นาถ สิบหว้า เลขที่ 21 ชั้น ม.5/10

  ชายคนหนึ่งต้องการขึ้นและลงลิฟทั้งหมด 3 ตัว โดยมีเงื่อนไขว่าขึ้นตัวใดต้องลงตัวนั้น
  วิธีทำ เลือกขึ้นได้ 3 วิธี
  เลือกลงได้ 1 วิธี
  ดังนั้นวิธีขึ้นลงลิฟทั้งหมด 3×1 = 3 วิธี

 29. นางสาว ชุติกาญจน์ คงขจร เลขที่23 ชั้น ม.5/10

  ในการโยนเหรียญบาท 1 เหรียญ และทอดลูกเต๋า 1 ลูก อย่างละครั้งจะได้ผลรับทั้งหมดกี่อย่าง
  วีธีทำ เหรียญได้ 2 วิธี
  แต้มบนหน้าลูกเต๋าได้ 6 วิธี
  ดังนั้นผลรับทั้งหมดได้ 2×6 = 12 วิธี

 30. นางสาว อมรรัตน์ อัศวภูมิ เลขที่ 30 ชั้น ม.5/10

  ในการโยนหิน 1 ก้อน และโยนส้ม 1 ลูก อย่างละครั้ง ผลลัพธ์ที่ได้จะมีกี่อย่าง
  วิธีทำ ก้อนหิน H T
  ส้ม 1 2 3 4 5 6
  ผลลัพธ์ที่ได้=(2)(6)

  =12 อย่าง

 31. นางสาว ไพจิตร ผดุงเวียง เลขที่ 19 ชั้น ม.5/10

  มีบิกินี่ 3 ชุด และบรา 2 ชุด ถ้าต้องเลือใส่บิกินี่และบราอย่างละชุด
  จะมีวิธีใส่ได้กี่วิธี
  วิธีทำ บิกินี่(1) บรา(1)บรา(2) =1
  บิกินี่(2)บรา(1)บรา(2) =2
  บิกินี่(3)บรา(1)บรา(2) =3
  เราสามารถใส่ได้ทั้งหมด 3 วิธี

 32. นางสาว อมรรัตน์ อัศวภูมิ เลขที่ 30 ชั้น ม.5/10

  มีเสื้อ2 ตัว ได้แก่ สีฟ้าและสีขาว และกางเกงขายาวและขาสั้นโดยให้ใส่ทั้งเสื้อและกางเกงอย่างละหนึ่งตัว
  วิธีทำ B(ขายาว)(ขาสั้น) = (ฟ,ย) (ฟ,ส)
  W(ขายาว)(ขาสั้น) =(ข,ย) (ข, ส)
  ได้ทั้งหมด 4 วิธี

 33. นาย นธิพงษ์ วงค์อามาตย์ เลขที่ 1 ชั้น ม.5/10

  มีชาย 2 คน ซึ่งชาย 2 คน มีเสื้อรวมกัน 5 ตัว วิธีที่ชาย 2 คนจะใส่เสื้อร่วมกันทุกตวมีกี่วิธี
  วิธีทำ มีชาย 2 คน
  มีเสื้อ 5 ตัว
  จะได้ 2 x 5 = 10วิธี
  ดังนั้น วิธีที่ชาย 2 คนจะใส่เสื้อร่วมกันทุกตัวมี 10 วิธี

 34. นาย ชลิต ศักดิ์แสนตอ 5/10 เลขที่ 3

  มีเรือรับจ้างข้ามฟาก 4 ลำภ้าผู้โดยสารคนหนึ่งต้องการข้ามฟากโดยเที่ยวไปและเที่ยวกลับต้องไม่นั่งลำเดิม จะมีกี่วิธีข้ามฟากทั้งหมดกี่วิธี
  วิธีทำ (ตัวเลขแทนเรือ)
  เรือลำที่ 1 2 3 4
  เที่ยวไป 1 2 3 4
  เที่ยวกลับ 2 3 4
  = 4X 3 = 12 วิธี
  ตอบ 12 วิธี

 35. น.ส.จันทร์จิรา อาจหาญ 5/10 เลขที่ 32

  มีนก 4 ตัว และต้นไม้ใหญ่ 3 ต้น จงหาจำนวนวิธืที่นก 4 ตัวบินไปเกะต้นไม้3 ต้นนี้
  วิธีทำ มีนก 4 ตัว
  มีต้นไม้ 3ต้น
  จะได้ 4X3 =12 วิธี
  ดังนั้นจำนวนวิธีที่นกจะบินไปเกาะต้นไม้มีทั้งหมด 12 วิธี

 36. นายจตุวิทย์ ตะริโน ม.5/10 เลขที่ 5

  จากตัวอักษรในคำว่า money นำมาสร้างเป็ันตัวอักษร 3 ตัวอักษรโดยไม่นับความหมายจะมีวิธีสร้างกี่วิธี
  วิธีทำ หลักที่ 1 ได้ 5 วิธี
  2 ได้ 4 วิธี
  3 ได้ 3 วิธี
  ดังนั้น สร้างคำใหม่ได้ 5x4x3 =60 วิธี
  ตอบ 60 วิธี

 37. นางสาวสุภาวรรณ สาสีเสาร์ ม.5/10 เลขที่ 36

  มีเสื้ออยู่ 4 ตัวซึ่งได้แก่สีฟ้า สีส้ม สีแดงและสีเขียว และมีกางเกงขาสั้น กางเกงขายาวและกางเกงขาสามส่วน จงหาวิธีการแต่งกาย โดยให้ใส่ทั้งเสื้อและกางเกงอย่างละ 1 ตัว จะมีวิธีการหากีวิธี

 38. นางสาวสุภาวรรณ สาสีเสาร์ ม.5/10 เลขที่ 36

  มีเสื้ออยู่ 4 ตัวซึ่งได้แก่สีฟ้า สีส้ม สีแดงและสีเขียว และมีกางเกงขาสั้น กางเกงขายาวและกางเกงขาสามส่วน จงหาวิธีการแต่งกาย โดยให้ใส่ทั้งเสื้อและกางเกงอย่างละ 1 ตัว จะมีวิธีการหากีวิธี
  วิธีคิด มีเสื้ออยู่ 4 ตัว
  มีกางเกงอยู่ 3 ตัว
  จะได้วิธีการแต่งกายทั้งหมด = (4)(3)=12 วิธี

 39. นางสาวสุภาวรรณ สาสีเสาร์ ม.5/10 เลขที่ 36

  มีจักรยานอยู่ 3 คัน มีคนขี่อยู่ 2 คน มีวิธีการอย่างไรให้ทุกคนได้ขี่จักรยานครบทุกสามคัน
  วิธีคิด มีจักรยานอยู่ 3 คัน
  มีคนขี่อยู่ 2 คน
  จะได้ (3)(2) = 6 วิธี

 40. นางสาวปัญญาพร โพโสลี ม.5/10 เลขที่ 25

  มีคอมพิวเตอร์อยู่ 5 เครื่อง มีคนใช้งานอยู่ 3 คน มีวิธีการอย่างไรให้ทุกคนใช้งานได้ครบทุกเครื่อง
  วิธีคิด มีคอมพิวเตอร์อยู่ 5 เครื่อง
  มีคนใช้งานอยู่ 3 คน
  จะได้ (5)(3) = 15 วิธี

 41. ข้อ 2 3 5 (ข้อสอบ นก จับสลาก) น่าจะคิดผิดน่ะครับ

 42. น.ส. ศิริลักษณ์ อินทจร ชั้นม.5/10 เลขที่ 28

  นายชาติ มีเสื้อ 5 ตัว สีต่างกัน และกางเกง 5ตัว สีต่างกัน จงหาจำนวนวิธีทั้งหมดที่นายดำสวมเสื้อและกางเกงเป็นชุดต่าง ๆ กัน

  วิธีทำ นายชาติ มีวิธีเลือกสวมเสื้อได้ 3 วิธี

  เลือกสวมกางเกงได้ 5 วิธี

  ดังนั้น นายชาติ มีวิธีสวมเสื้อและกางเกงเป็นชุดต่าง ๆ กันได้ (5)(5) = 25 วิธี

 43. ณัฐชานันท์

  ห้องประชุมห้องหนึ่งมี4ประตูเมื่อเข้าประตูใดห้ามอิกประตูนั้น จงหาจำนวนวิธีเข้าไปแล้วออกมาจากห้องประชุมนั้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: