เหตุการณ์ (Event)

Event

View more documents from Aon Narinchoti

 1. สิริลัคน์ แสงตะวัน

  1.เหตุการณ์
  ในการทดลองสุ่ม โดยการโยนเหรียญ 1 อัน 1 ครั้ง ถ้าให้ H แทนหัวและ T แทนก้อย จะได้แซมเปิลสเปซของการทดลองคือ S = {H, T} ถ้าผลลัพธ์ที่สนใจคือ เหรียญขึ้นหัว เรียก ผลลัพธ์ที่ได้เหรียญขึ้นหัวว่า เหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัว
  ให้ E แทนเหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัว
  จะได้ E = {H} ซึ่งจะเห็นว่า E เป็นสับเซตของแซมเปิลสเปซ
  .
  .
  เหตุการณ์(Event) คือ สับเซตของแซมเปิลสเปซ
  ตัวอย่าง… โยนเหรียญ 2 เหรียญ 1 ครั้ง จงหา
  1. เหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัวทั้งสองเหรียญ
  วิธีทำ แทนเหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัวทั้งสองเหรียญ
   E1 = {(H, H)}

 2. นางสาวบุญมี ใจชื่น

  เหตุการณ์
  1. เหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะมีแต้มเป็นเลขคู่
  ตัวอย่างเช่น แทนเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะมีแต้มเป็นเลขคู่
  E1= { (2,2),(4,4),(6,6) }

 3. โสภิดา สมเพ็ชร

  ตัวอย่าง จากการทอดลูกเต๋า1ลูก1ครั้ง จงเขียนเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
  1.ลูกเต๋าขึ้นแต้มคู่
  2.ลูกเต๋าขึ้นแต้มน้อยกว่า4
  3.ลูกเต๋าขึ้นแต้มไม่เกิน6
  4.ลูกเต๋าขึ้นแต้มเป็นเลขคี่และน้อยกว่า4
  วิธีทำ เขียนแซมเปิลสเปซ จะได้ S={1,2,3,4,5,6}
  1.ลูกเต๋าขึ้นแต้มคู่ E1={2,4,6}
  2.ลูกเต๋าขึ้นแต้มน้อยกว่า4 E2={1,2,3}
  3.ลูกเต๋าขึ้นแต้มไม่เกิน6 E3={1,2,3,4,5,6}
  4.ลูกเต๋าขึ้นแต้มเป็นเลขคี่และน้อยกว่า4 E4={1,3}

 4. รัตนพร มูลมะณีย์

  เหตุการณ์
  กล่องใบหนึ่งมีลูกแก้วสีขาว 3 ลูก สีแดง 2 ลูก หยิบลูกแก้วจากกล่อง 2 ลูก
  จงหาเหตุการณ์ที่จะได้ลูกแก้วสีขาว 1 ลูก สีแดง 1 ลูก

  วิธีทำ ให้ ข1 , ข2 , ข3 เป็นลูกแก้วสีขาว 3 ลูก และ ด1 , ด2 เป็นลูกแก้วสีแดง 2 ลูก
  แซมเปิลสเปซ S = { ข1ข2 ,ข1ข3 , ข1ด1 ,ข1ด2, ข2ข3 , ข2ด1 , ข2ด2 , ข3ด1 , ข3ด2 , ด1ด2 }
  ให้ A เป็นเหตุการณ์ที่ผลลัพธ์เป็นลูกแก้วสีขาว 1 ลูก และสีแดง 1 ลูก
  เหตุการณ์ A = { ข1ด1 , ข1ด2 , ข2ด1 , ข2ด2 , ข3ด1, ข3ด2 }

 5. อนุสรณ์ หงส์โสดา ชั้น ม.5/8 เลขที่ 1

  เหตุการณ์
  1. เหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะมีแต้มเป็นเลขคู่
  ตัวอย่างเช่น แทนเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะมีแต้มเป็นเลขคู่
  E1= { (1,1),(3,3),(5,5) }

 6. อนุสรณ์ หงส์โสดา ชั้น ม.5/8 เลขที่ 1

  เหตุการณ์
  1. เหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะมีแต้มเป็นเลขคู่
  ตัวอย่างเช่น แทนเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะมีแต้มเป็นเลขคี่
  E1= { (1,1),(3,3),(5,5) }

 7. สลิตา พืชสิงห์

  ตัวอย่าง มีบัตรอยู่ 10 ใบซึ่งแต่ละใบมีหมายเลข 1,2,3,4, 5,6,7,8,9,10 ตามลำดับ
  สุ่มหยิบบัตรมา 2 ใบพร้อมกันจงหาเหตุการณ์ที่ผลรวมของหมายเลขบนบัตรทั้ง 2 ใบเป็นจำนวนคู่

  วิธีทำ คำว่าสุ่มหยิบบัตรมา 2 ใบ หมายถึง หยิบโดยไม่ดู หรือไม่เห็นว่าแต่ละใบหมายเลขอะไร
  ซึ่งลักษณะการหยิบโดยสุ่มแบบนี้ เราถือว่าเป็นการทดลองสุ่มเพราะเราไม่ทราบผลลัพธ์ล่วงหน้า
  เนื่องจากโจทย์ต้องการให้หาผลรวมของหมายเลขบนบัตร ดังนั้นแซมเปิลสเปซก็ต้องประกอบ
  ด้วยสมาชิกที่เป็นผลรวมของหมายเลขบนบัตรทั้ง 2 ใบ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมด
  นักเรียนจะพบว่าผลรวมของหมายเลขจะมีค่าน้อยที่สุดเมื่อได้บัตร
  หมายเลข 1 และ 2 ซึ่งผลรวมเท่ากับ 3
  และผลรวมจะมีค่ามากที่สุดเมื่อได้บัตรหมายเลข 9 และ 10 ซึ่งผลรวมเท่ากับ 19
  แสดงว่าแซมเปิลสเปซ S จะมีลักษณะดังนี้
  S = {3, 4, 5, 6,…,17, 18, 19}
  สมมติให้ A เป็นเหตุการณ์ที่ผลรวมของหมายเลขบนบัตรทั้ง 2 ใบเป็นจำนวนคู่
  A = {4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18}

 8. นางสาวศุภลักษณ์ โทนหงส์ษา

  ตัวอย่าง
  จากการโยนเหรียญบาท 1 เหรียญ เเละทอดลูกเต๋่า 1 ลูก พร้อมกันจงเขียนเหตุการณ์
  (1.) ลูกเต๋าขึ้นเเต๋มคี่เเละเหรียญบาทขึ้นหัว
  วิธีทำ เขียนเเซมเปิลสเปซ จะได้
  ลูกเต๋าขึ้นเเต๋มคี่เเละเหรียญบาทขึ้นหัว
  E3 = {H1,H3,H5}

 9. ดวงพร หารไกร

  เหตุการณ์
  1. เหตุการณ์ที่ลูกเต๋า2ลูกจะมีแต้มเป็นเลขคี่
  ตัวอย่างเช่น แทนเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะมีแต้มเป็นเลขคี่
  E1= { (1,1),(3,3),(5,5) }

 10. นายธีรวัฒน์ วรรณสิงห์ ม.5/8 เลขที่ 2

  เหตุการณ์
  1. เหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะมีแต้มเป็นเลขคี่
  ตัวอย่างเช่น แทนเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะมีแต้มเป็นเลขคี่
  E1= { (1,1),(3,3),(5,5) }

 11. น.ส.พิสุกรรณิการ์ มนัสสิลา

  1.เหตุการณ์
  ในการทดลองสุ่ม โดยการโยนเหรียญ 1 อัน 1 ครั้ง ถ้าให้ H แทนหัวและ T แทนก้อย จะได้แซมเปิลสเปซของการทดลองคือ S = {H, T} ถ้าผลลัพธ์ที่สนใจคือ เหรียญขึ้นหัว เรียก ผลลัพธ์ที่ได้เหรียญขึ้นหัวว่า เหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัว
  ให้ E แทนเหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัว
  จะได้ E = {H} ซึ่งจะเห็นว่า E เป็นสับเซตของแซมเปิลสเปซ
  .
  .
  เหตุการณ์(Event) คือ สับเซตของแซมเปิลสเปซ
  ตัวอย่าง… โยนเหรียญ 2 เหรียญ 1 ครั้ง จงหา
  1. เหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัวทั้งสองเหรียญ
  วิธีทำ แทนเหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัวทั้งสองเหรียญ
   E1 = {(H, H)}

 12. นางสาวปิยนุช โพนทา

  เหตุการณ์
  1. เหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะมีแต้มเป็นเลขคู่ที่น้อยกว่า 4
  ตัวอย่างเช่น แทนเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะมีแต้มเป็นเลขคู่ที่น้อยกว่า 4
  E1= { 2 }

 13. นางสาวสมฤทัย สันตสิงห์

  เหตุการณ์
  1. เหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะมีแต้มเป็นเลขคู่
  ตัวอย่างเช่น แทนเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะมีแต้มเป็นเลขคู่
  E1= { (2,2),(4,4),(6,6) }

 14. น.ส.พัชราวลัย สืบสำราญ

  มีบัตรอยู่ 10 ใบซึ่งแต่ละใบมีหมายเลข 1,2,3,4, 5,6,7,8,9,10 ตามลำดับ
  สุ่มหยิบบัตรมา 2 ใบพร้อมกันจงหาเหตุการณ์ที่ผลรวมของหมายเลขบนบัตรทั้ง 2 ใบเป็นจำนวนคู่

  วิธีทำ คำว่าสุ่มหยิบบัตรมา 2 ใบ หมายถึง หยิบโดยไม่ดู หรือไม่เห็นว่าแต่ละใบหมายเลขอะไร
  ซึ่งลักษณะการหยิบโดยสุ่มแบบนี้ เราถือว่าเป็นการทดลองสุ่มเพราะเราไม่ทราบผลลัพธ์ล่วงหน้า
  เนื่องจากโจทย์ต้องการให้หาผลรวมของหมายเลขบนบัตร ดังนั้นแซมเปิลสเปซก็ต้องประกอบ
  ด้วยสมาชิกที่เป็นผลรวมของหมายเลขบนบัตรทั้ง 2 ใบ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมด
  นักเรียนจะพบว่าผลรวมของหมายเลขจะมีค่าน้อยที่สุดเมื่อได้บัตร
  หมายเลข 1 และ 2 ซึ่งผลรวมเท่ากับ 3
  และผลรวมจะมีค่ามากที่สุดเมื่อได้บัตรหมายเลข 9 และ 10 ซึ่งผลรวมเท่ากับ 19
  แสดงว่าแซมเปิลสเปซ S จะมีลักษณะดังนี้
  S = {3, 4, 5, 6,…,17, 18, 19}
  สมมติให้ A เป็นเหตุการณ์ที่ผลรวมของหมายเลขบนบัตรทั้ง 2 ใบเป็นจำนวนคู่
  A = {4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18}

 15. พัชราภา อุปเนตร

  เหตุการณ์
  1. เหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะมีแต้มเป็นเลขคู่เเละน้อยกว่า2
  ตัวอย่างเช่น แทนเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะมีแต้มเป็นเลขคู่เเละน้อยกว่า2
  E1= { o }

 16. นางสาว สุพาพร หลวงเจรีญ

  หลับตาหยิบลูกบอล 1 ลูกจากกล่องที่มีลูกบอลสีแดง 1 ลูก สีขาว 1 ลูก และสีน้ำเงิน 1 ลูก

  จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่อไปนี้

  (1) หยิบได้ลูกบอลสีแดง

  (2) หยิบได้ลูกบอลที่ไม่ใช่สีแดง
  ผลทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการทดลองสุ่มคือ แดง ขาว และน้ำเงิน

  ดังนั้น จำนวนทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็น 3

  (1) เหตุการณ์ที่จะหยิบได้ลูกบอลสีแดง คือ แดง

  จำนวนผลที่เกิดในเหตุการณ์นี้เป็น 1

  ฉะนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์หยิบได้ลูกบอลสีแดงเป็น หนึ่งส่วนสาม

  (2) เหตุการณ์ที่จะหยิบได้ลูกบอลที่ไม่ใช่สีแดง คือ

  หยิบได้ ขาว และ น้ำเงิน

  จำนวนผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์เป็น 2

  ฉะนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์หยิบได้ลูกบอลที่ไม่ใช่สีแดงเป็น สองส่วนสาม

 17. นางสาว บุญจิรา ขันทะวงค์ ม. 5/8

  1.เหตุการณ์
  ในการทดลองสุ่ม โดยการโยนเหรียญ 1 อัน 1 ครั้ง ถ้าให้ H แทนหัวและ T แทนก้อย จะได้แซมเปิลสเปซของการทดลองคือ S = {H, T} ถ้าผลลัพธ์ที่สนใจคือ เหรียญขึ้นหัว เรียก ผลลัพธ์ที่ได้เหรียญขึ้นหัวว่า เหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัว
  ให้ E แทนเหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัว
  จะได้ E = {H} ซึ่งจะเห็นว่า E เป็นสับเซตของแซมเปิลสเปซ
  .
  .
  เหตุการณ์(Event) คือ สับเซตของแซมเปิลสเปซ
  ตัวอย่าง… โยนเหรียญ 2 เหรียญ 1 ครั้ง จงหา
  1. เหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัวทั้งสองเหรียญ
  วิธีทำ แทนเหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัวทั้งสองเหรียญ
   E1 = {(H, H)}

 18. น.ส กาญจนา เสาร์วงค์ ม. 5/8 เลขที่38

  เหตุการณ์
  1. เหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะมีแต้มเป็นเลขคี่เเละน้อยกว่า3
  ตัวอย่างเช่น แทนเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะมีแต้มเป็นเลขคี่เเละน้อยกว่า3
  E1= { 1 }

 19. นางสาว เฉลิมมาศ ปัตพี เลขที่ 18 ม.5/8

  เหตุการณ์
  1. เหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะมีแต้มเป็นเลขคู่
  ตัวอย่างเช่น แทนเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะมีแต้มเป็นเลขคู่
  E1= { (4,4),(6,6),(8,8) }

 20. นางสาว พรสวรรค์ มหาหงส์ เลขที่ 21 ม.5/8

  เหตุการณ์
  1. เหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะมีแต้มเป็นเลขคี่
  ตัวอย่างเช่น แทนเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะมีแต้มเป็นเลขคู่
  E1= { (11,11),(13,13),(15,15) }

 21. นางสาวเอี่ยมอารีย์ จันคติ ม.5/8

  ในการโยนลูกเต๋า 1 ลูก
  แซมเปิลสเปซ S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
  ถ้า E1เป็นเหตุการณ์ที่แต้มบนลูกเต๋ามากกว่า 2 จะได้ว่า
  E1= {3, 4, 5, 6}
  ถ้า E2เป็นเหตุการณ์ ที่ แต้มบนลูกเต๋าเป็นเลขคี่ จะได้ว่า
  E2= {1, 3, 5}

 22. นางสาววิชชุดา วงค์อามาตย์ ม.5/8

  กล่องใบหนึ่งมีสลากที่มีหมายเลขตั้งแต่ 1 – 20 อย่างละ 1 ใบ ถ้าหยิบสลาก 1 ใบจากกล่องใบนี้ จะได้ว่า S = {1, 2, 3,…, 20}
  ถ้า A เป็นเหตุการณ์ที่สลากนั้นมีหมายเลขที่หารด้วย 2 ลงตัว
  B เป็นเหตุการณ์ที่สลากนั้ นมีหมายเลขที่หารด้วย 3 ลงตัว
  จะได้ว่า A = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20}
  B = {3, 6, 9, 12, 15, 18}

 23. ปภัสสร คำภูจูม

  ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษากลุ่มหนึ่ง ซึ่งได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 50 คะแนนต่ำสุด 20 คะแนน
  1.เหตุการณ์ที่นักศึกษาได้น้อยกว่า 30
  2.เหตุการณ์ที่นักศึกษาได้คะแนนสูงกว่า 40
  วิธีทำ E1 = { 20 < X < 30}
  E2 = {40 < X < 50}

 24. น.ส พรรณธิชา ด่านวันดี เลขที่ 31 ม.5/8

  เหตุการณ์
  1. เหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะมีแต้มเป็นเลขคู่ที่น้อยกว่า 4
  ตัวอย่างเช่น แทนเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะมีแต้มเป็นเลขคู่ที่น้อยกว่า 4
  E1= { 2 }

 25. นางสาว กนกทิพย์ ขุนไชยทอง

  สมมติให้คนนึงออกค้อน จงหาความน่าจะเป็นที่มีสามคนชนะ
  วิธีทั้งหมด = 1 x 3 x 3 x 3 x 3 = 81 วิธี
  วิธีที่มีคนชนะ 3 คน (ออกกระดาษ 3 คน ออกค้อนหรือกรรไกร 1 คน) = = 8
  (เลือกคนชนะ x ออกกระดาษ x เลือกคนแพ้ x ออกค้อนหรือกรรไกร)
  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ = 8 / 81

 26. พรรณธิรา จันทร์เหลือง เลขที่20 ชั้น ม.๕/๘

  เหตุการณ์
  1. เหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะมีแต้มเป็นเลขคี่
  ตัวอย่างเช่น แทนเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะมีแต้มเป็นเลขคี่
  E1= { (1,1),(3,3),(5,5) }

 27. นาย ฤทธิชัย มีโวหาร ชั้น ม. 5/8 เลขที่ 9

  เหตุการณ์
  เหตุการณ์
  1. เหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะมีแต้มเป็นเลขคู่ที่น้อยกว่า 6

  ตัวอย่างเช่น แทนเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะมีแต้มเป็นเลขคู่ที่น้อยกว่า 6
  E1= { 2,4 }

 28. นางสาว นุศรา สมเพ็ชร ชั้น ม. 5/8 เลขที่ 43

  เหตุการณ์
  1. เหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะมีแต้มเป็นเลขคู่ที่น้อยกว่า 8
  ตัวอย่างเช่น แทนเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะมีแต้มเป็นเลขคู่ที่น้อยกว่า 8
  E1= { 2,4,6 }

 29. นาย ทินกร ประพล เลขที่ 4 ม.5/8

  เหตุการณ์
  1. เหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะมีแต้มเป็นเลขคี่เเละน้อยกว่า7
  ตัวอย่างเช่น แทนเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะมีแต้มเป็นเลขคี่เเละน้อยกว่า7
  E1= { 5,3,1}

 30. นาย เศกสิทธิ์ พรมบุตร เลขที่ 10 ม.5/8

  เหตุการณ์
  1. เหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะมีแต้มเป็นเลขคู่เเละน้อยกว่า8
  ตัวอย่างเช่น แทนเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะมีแต้มเป็นเลขคู่เเละน้อยกว่า8
  E1= { 6,4,2}

 31. นางสาว ศิรินาฎ คุณศิริ เลขที่ 22 ม.5/8

  เหตุการณ์
  1. เหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะมีแต้มเป็นเลขคี่เเละน้อยกว่า9
  ตัวอย่างเช่น แทนเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะมีแต้มเป็นเลขคี่เเละน้อยกว่า9
  E1= { 7,5,3,1 }

 32. นางสาว จริญา ข่าทิพย์พาที เลขที่ 42 ม.5/8

  มีบัตรอยู่ 10 ใบซึ่งแต่ละใบมีหมายเลข 1,2,3,4, 5,6,7,8,9,10 ตามลำดับ
  สุ่มหยิบบัตรมา 2 ใบพร้อมกันจงหาเหตุการณ์ที่ผลรวมของหมายเลขบนบัตรทั้ง 2 ใบเป็นจำนวนคู่

  วิธีทำ คำว่าสุ่มหยิบบัตรมา 2 ใบ หมายถึง หยิบโดยไม่ดู หรือไม่เห็นว่าแต่ละใบหมายเลขอะไร
  ซึ่งลักษณะการหยิบโดยสุ่มแบบนี้ เราถือว่าเป็นการทดลองสุ่มเพราะเราไม่ทราบผลลัพธ์ล่วงหน้า
  เนื่องจากโจทย์ต้องการให้หาผลรวมของหมายเลขบนบัตร ดังนั้นแซมเปิลสเปซก็ต้องประกอบ
  ด้วยสมาชิกที่เป็นผลรวมของหมายเลขบนบัตรทั้ง 2 ใบ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมด
  นักเรียนจะพบว่าผลรวมของหมายเลขจะมีค่าน้อยที่สุดเมื่อได้บัตร
  หมายเลข 1 และ 2 ซึ่งผลรวมเท่ากับ 3
  และผลรวมจะมีค่ามากที่สุดเมื่อได้บัตรหมายเลข 9 และ 10 ซึ่งผลรวมเท่ากับ 19
  แสดงว่าแซมเปิลสเปซ S จะมีลักษณะดังนี้
  S = {3, 4, 5, 6,…,17, 18, 19}
  สมมติให้ A เป็นเหตุการณ์ที่ผลรวมของหมายเลขบนบัตรทั้ง 2 ใบเป็นจำนวนคู่
  A = {4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18}

 33. นาย ศราวุฒิไม้เเก้ว ชั้นม5/10 เลขที่11

  เเบบฝึกทักษะที่ 14

  1.1.E1={(1,4)(2,3)(3,2)(4,1)}
  1.2.E2={(1,1)(2,2)(3,3)(4,4)(5,5)(6,6)}
  1.3 E3={(5,6)(6,5)(6,6)}
  2.1E1={(ชชช)(ชชญ)(ชญช)(ญชช)(ญญช)(ญชญ)(ชญญ)}
  2.2E2={(ชชญ)(ญชญ)(ชญญ)(ญญญ)
  2.3E3={(ชชญ)(ชญญ)}
  3.1E1={Jโพดำ,Jโพเเดง,Jข้าวหลาม, Jดอกจิก}
  3.2E2={3โพเเดง}

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: