ความสัมพันธ์ (Relations)

 1. ขวัญฤดี แรมสูงเนิน

  1. กำหนด A={4,4}, B={5,6}จงหา
  r1={(x,y)EAXB|x+y<10}
  AXB={(4,5),(4,6),(4,5),(4,6)}
  r1={(4,5),(4,6)}

 2. พรชัย สำราญใจ

  1. กำหนด A={1,2}, B={3,4}จงหา
  r1={(x,y)EAXB|xy=5}
  AXB={(1,3),(1,4),(2,3),(2,4)}
  r1={}

 3. สุขประดิษฐ์ แหวนแก้ว

  1.กำหนด A={2,4}, B={5,6} จงหา
  r1={(x,y)EAXA|x+y=2}
  AXA={(2,5),(2,6),(4,5),(4,6)}
  r1={}

 4. สุรีพร ไหลหลั่ง

  1.กำหนด A={2,3}, B={1,2} จงหา
  r1={(x,y)EAXB|xy=2}
  AXB={(2,1),(2,2),(3,1),(3,2)}
  r1={(2,1)}

 5. บุญมี ใจชื่น

  1.กําหนดให้ A= {2,4),B={3,9}
  r1={(x,y)EAXB|x+y=11}
  AxB = {(2,3),(2,9),(4,3),(4,9)}
  r1 ={(2,9)}

 6. สิริลัคน์ แสงตะวัน

  ตัวอย่างที่1
          ถ้า A ={2 , 3 , 4}
          B = {5 , 6 , 8 , 9}
  ให้ r1คือความสัมพันธ์ ” หารลงตัว” จาก A ไป B จะได้               
  r1 = { (2,6) , (2,8) , (3,6) , (3,9) , (4,8) }
  ให้ r2 คือความสัมพันธ์ “เป็นรากที่สอง” จาก A ไป B จะได้          
  r2 = { (3,9) }
  ให้ r3คือความสัมพันธ์ “มากกว่า” จาก A ไป B จะได้                
  r3= Ø

 7. สิริรัตน์ ภาสดา

  ตัวอย่างที่ 1 ให้ A = {x| x เป็นจำนวนเต็ม}
                    B ={x| x เป็นจำนวนเต็มบวก}
                    r1 และ r2 ต่อไปนี้เป็นความสัมพันธ์จาก A ไป B
                    r1 ={(x,y) AxB | y = x2}
                    r2 ={(x,y) AxB | y = x / 2 }
  เขียน r1 และ r 2 แบบแจกแจงสมาชิกจะได้
  r1={(1,1),(-1,1),(2,4),(-2,4),…..} หรือ
  r1 = {(x,y) |x A y B และ y = x2}
  r2={(2,1),(4,2),(6,3),(8,4), ,…..} หรือ
  r2 = {(x,y) |x A y B และ y = x / 2}

 8. นภาพร เซี่ยงฉี

  1.กำหนด A={2,3}, B={1,2} จงหา
  r1={(x,y)EAXB|xy=6}
  AXB={(2,1),(2,2),(3,1),(3,2)}
  r1={(3,2)}

 9. จันทร์ฉาย วุฒิยา

  1.กำหนด A={2,4}, B={5,6} จงหา
  r1={(x,y)EAXA|x-y=4}
  AXA={(2,5),(2,6),(4,5),(4,6)}
  r1={2,6}

 10. นงคราญ นามโคตร

  1.กําหนดให้ A= {2,4),B={3,9}
  r1={(x,y)EAXB|x+y=7}
  AxB = {(2,3),(2,9),(4,3),(4,9)}
  r1 ={(4,3)}

 11. ตัวอย่าง
  ก็ต่อเมื่อค่าของ , เท่ากับเท่าใด
  วิธีทำ ก็ต่อเมื่อ และ
  นั่นคือ และ หรือ
  ดังนั้น ก็ต่อเมื่อ และ

 12. 1.กำหนด A={2,3}, B={1,2} จงหา
  r1={(x,y)EAXB|xy=6}
  AXB={(2,1),(2,2),(3,1),(3,2)}
  r1={(3,2)}

 13. กัลยาณี เป็งทอง

  ตัวอย่างที่1
  ถ้า A ={2 , 3 , 4}
  B = {5 , 6 , 8 , 9}
  ให้ r1คือความสัมพันธ์ ” หารลงตัว” จาก A ไป B จะได้
  r1 = { (2,6) , (2,8) , (3,6) , (3,9) , (4,8) }
  ให้ r2 คือความสัมพันธ์ “เป็นรากที่สอง” จาก A ไป B จะได้
  r2 = { (3,9) }
  ให้ r3คือความสัมพันธ์ “มากกว่า” จาก A ไป B จะได้
  r3= Ø

 14. ธีรเจต เกษตรสินธุ์

  ยกตัวอย่างความสัมพันธ์

  1.กำหนดให้ A={1,2}, B={3,4} จงหา
  1.1 r1 = {(x,y)ε A x B| x+y = 5 }
  r1 = {(1,4),(2,3)}

 15. รุ่งทิพย์ สุภารี

  ความสัมพันธ์
  1.กำหนด A={-1,0,1}, B={1,2} จงหา
  r1 = {(x,y)ε A x B| xy = 0}
  r1 = {(0,1),(0,2)}

 16. ธนพล ยางสามัน

  ความสัมพันธ์
  1.กำหนด A={1,2,4,}, B={0,2,3,} จงหา
  โจทย์ r1 = {(x,y)ε A x B| xy = 1}
  r1 = {(1,2),(1,3)} Ans

 17. ให้ r และ s เป็นความสัมพันธ์ที่กำหนดโดย
  r= 1,2 ,1,3 ,2,3 ,2,4 ,3,1
  S= 2,1, 3,1, 3,2, 4,2
  จงหา sot

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: