ผลคูณคาร์ทีเซียน (Cartesian product)

Cross

View more documents from Aon Narinchoti

 1. ให้นักเรียนยกตัวอย่างผลคูณคาร์ทีเซียนมาคนละ 1 ตัวอย่างนะครับ

 2. สิริลัคน์ แสงตะวัน

  ตัวอย่างที่ 1 ถ้า A = {2,3,4}
  B = {5,6,8,9}
  A x B = {(2,5),(2,6),(2,8),(2,9),(3,5),(3,6),(3,8),(3,9),(4,5),(4,6), (4,8),(4,9)}

 3. สิริลัคน์ แสงตะวัน

  1. ผลคูณคาร์ทีเชียน(Cartesian Product)
  นิยาม คูณคาร์ทีเชียน ของเซต A และ B คือ เซตคู่ลำดับ (a,b) ทั้งหมดโดยที่ a เป็นสมาชิก A และ b เป็นสมาชิก B เช่น A = { 1,2,3,} B = {4,5,6}
  และ A x B คือ ผลคูณคาร์ทีเชียนของเซต A และ เซต B ดังนั้น
  A x B = {(1,4),(1,5),(1,6),(2,4),(2,5),(2,6),(3,4),(3,5),( 3,6)}

 4. 1. ผลคูณคาร์ทีเซียนกำหนดให้ A={2,4,5} B={1,0,9}
  จงหา AxB={(2,1),(2,0),(2,9),(4,1),(4,0),(4,9),(5,1),(5,0),(5,9)

 5. 1. ผลคูณคาร์ทีเซียนกำหนดให้ A={5,7} B={4,9,1}
  จงหา AxB={(5,4),(5,9),(5,1),(7,4),(7,9),(7,1)}

 6. 1. ผลคูณคาร์ทีเซียนกำหนดให้ A={5,4} B={9,7,1}
  จงหา AxB={(5,9),(5,7),(5,1),(4,9),(4,7),(4,1)}

 7. 1. ผลคูณคาร์ทีเซียนกำหนดให้ A={1,3} B={5,8,0}
  จงหา AxB={(1,5),(1,8),(1,0),(3,5),(3,8),(3,0)}

 8. 1. ผลคูณคาร์ทีเซียนกำหนดให้ A={2,8} B={7,4}
  จงหา AxB={(2,7),(2,4),(8,7),(8,4)}

 9. ชลลดา วงศ์ละคร

  1. ผลคูณคาร์ทีเซียนกำหนดให้ A={2,9} B={7,4}
  จงหา AxB={(2,7),(2,4),(9,7),(9,4)}

 10. วีรพล แสงตะวัน

  1. ผลคูณคาร์ทีเซียนกำหนดให้ A={2,5} B={1,9}
  จงหา AxB={(2,1),(2,9),(5,1),(5,9)}

 11. นงคราญ พวงนาม

  1. ผลคูณคาร์ทีเซียนกำหนดให้ A={1,9} B={6,4}
  จงหา AxB={(1,6),(1,4),(9,6),(9,4)}

 12. วิชชุดา พานแก้ว

  1. ผลคูณคาร์ทีเซียนกำหนดให้ A={2,4,5} B={1,0,9}
  จงหา AxB={(2,1),(2,0),(2,9),(4,1),(4,0),(4,9),(5,1),(5,0),(5,9)}

 13. พรชัย สำราญใจ

  1. ผลคูณคาร์ทีซียนกำหนดให้ A={5,6}, B={5,6}
  จงหา AxB={(5,5),(5,6),(6,5),(6,6)}
  BxA={(5,5),(5,6),(6,5),(6,6)}
  ดังนัhน AxB=BxA

 14. ขวัญฤดี แรมสูงเนิน

  1. ผลคูณคาร์ทีเซียนกำหนดให้ A={1,1}, B={1,1}
  จงหา AXB={(1,1),(1,1),(1,1),(1,1)}
  BXA={(1,1),(1,1),(1,1),(1,1)}

  ดังนั้น AXB=BXA

 15. จันทร์ฉาย วุฒิยา

  ผลคูณคาร์ทีเซียนกำหนดให้A={3,5}, B={2,1}

  จงหา AXB={(3,2),(3,1),(5,2),(5,1)}
  BXA={(2,3),(2,5),(1,3),(1,5)}

 16. นภาพร เซี่ยงฉี

  ผลคูณคาร์ทีเซียนกำหนดให้A={9,4}, B={3,6}
  จงหา AXB={(9,3),(9,6),(4,3),(4,6)}
  BXA={(3,9),(3,4),(6,9),(6,4)}

 17. สุขประดิษฐ์ แหวนแก้ว

  1. ผลคูณคาร์ทีเซียนกำหนดให้ A={2,4,5} B={1,0,9}
  จงหา AxB={(2,1),(2,0),(2,9),(4,1),(4,0),(4,9),(5,1),(5,0),(5,9)

 18. สุรีพร ไหลหลั่ง

  1. ผลคูณคาร์ทีเซียนกำหนดให้ A={2,9} B={7,4}
  จงหา AxB={(2,7),(2,4),(9,7),(9,4)}

 19. บุญมี ใจชื่น

  1.กําหนดให้ A={ 4,7,2 } B={ 3,6,9 }
  จงหา AxB
  AxB = { ( 4,3 ),( 4,6 ),( 4,9 ),( 7,3 ),( 7,6 ),( 7,9 ),( 2,3 ), ( 2,6 ),( 2,9 )

 20. 1.จงสร้างคู่อันดับทุกคู่โดยสมาชิกตัวหน้าเป็นสมาชิกของ A และสมาชิกตัวหลังเป็นสมาชิกของ B
  กำหนดให้ A={1,2,3} และ B={7,5}
  จงหา AxB=(1,7),(1,5),(2,7),(2,5),(3,7),(3,5)

 21. อภิญญา จันทร์งาม

  1.จงสร้างคู่อันดับทุกคู่โดยสมาชิกตัวหน้าเป็นสมาชิกของ A และสมาชิกตัวหลังเป็นสมาชิกของ B
  กำหนดให้ A={1,2,3} และ B={9,5}
  จงหา AxB=(1,9),(1,5),(2,9),(2,5),(3,9),(3,5)

 22. จารุวรรณ คณารส

  1.จงสร้างคู่อันดับทุกคู่โดยสมาชิกตัวหน้าเป็นสมาชิกของ A และสมาชิกตัวหลังเป็นสมาชิกของ B
  กำหนดให้ A={1,2,3} และ B={1,5}
  จงหา AxB=(1,1),(1,5),(2,1),(2,5),(3,1),(3,5)

 23. ผลคูณคาร์ทีเซียนกำหนดให้A={9,4}, B={3,6}
  จงหา AXB={(9,3),(9,6),(4,3),(4,6)}
  BXA={(3,9),(3,4),(6,9),(6,4)}

 24. ศักดา มะโนศรี

  ผลคูณคาร์ทีเชียนกำหนดให้ A= {6,2}, B={7,5}
  จงหาAXB{6,7},{6,5},{2,7},{2,5}

 25. สุภาพร มะโนศรี

  ผลคูณคาร์ทีเชียนกำหนดให้ A={3,4},{9,8}
  จงหา AxB={3,9},{3,8},{4,9},{4,8}

 26. เครือวัลย์ แจ่มใส

  ผลคูณคาร์ทีเชียน กำหนดให้ A= {6,9},{5,8}
  จงหา AxB = {6,5},{6,8},{9,5},{9,8}

 27. กัลยาณี เป็งทอง

  กำหนดให้ A={1,2,6} และ B={7,5}
  จงหา AxB=(1,7),(1,5),(2,7),(2,5),(9,7),(9,5)

 28. ธีรเจต เกษตรสินธุ์

  ยกตัวอย่างผลคูณคาร์ทีเซียน

  1.กำหนดให้ A = {1,2,4} , B = {3,6,7,8,9}
  A x B = { (1,3),(1,6),(1,7),(1,8),(1,9)
  (2,3),(2,6),(2,7),(2,8),(2,9)
  (4,3),(4,6),(4,7),(4,8),(4,9) }

 29. รุ่งทิพย์ สุภารี

  ผลคูณคาร์ทีเซียน
  กำหนดให้ A = {a,b,c} , B = {1,2,3,}
  A x B = { (a,1),(a,2),(a,3),(b,1),(b,2),(b,3)
  (c,1),(c,2),(c,3) }

 30. ธนพล ยางสามัน

  ผลคูณคาร์ทีเซียน
  กำหนดให้ A ={ก,ข,ค,}
  B ={a,b,c,}
  A X B = { (ก,a),(ก,b),(ก,c),(ข,a),(ข,b),(ข,c),(ค,a),(ค,b),(ค,d) }

 31. เกษริน สาพันธ์

  ผลคูณคาร์ทีเซียน
  กำหนดให้ A={2,3,} B={1,2}
  A x B = {(2,1),(2,2),(3,1),(3,2)}

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: