การแจกแจงความถี่ (frequency distribution)

 1. ให้นักเรียนยกตัวอย่างแผนภาพต้นใบมาคนละ 1 ตัวอย่าง

 2. เกศศิรินทร์ จันทร์ขาว

  จงสร้างแผนภาพต้น-ใบของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งมีคะแนนเต็ม 50 คะแนน จากข้อมูลดังนี้
  45 23 41 29 36
  47 35 44 42 24
  33 30 31 35 17
  21 49 34 14 13

  ต้น ใบ
  1 3 4 7
  2 1 3 4 9
  3 0 1 3 4 5 5 6
  4 1 2 4 5 7 9

 3. วิภาดา โสมทอง

  ข้อมูลต่อไปนี้เป็นคะแนนสอบวิชาภาษาไทยซึ่งมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ของนักเรียน 24 คน
  75 34 80 95 62 75 98 93 84
  87 94 85 70 39 84 78 98 78
  90 68 75 82 76 85
  จงสร้างแผนภาพต้น-ใบ ในการแจกแจงความถี่ของข้อมูลข้างต้น

  ต้น ใบ
  3 4 9
  4
  5
  6 6 8
  7 0 5 5 5 6 8 8
  8 0 2 4 4 5 5 7
  9 0 3 4 5 8 8

 4. สุภาพร ใยอิ้ม

  ข้อมูลต่อไปนี้เป็นคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ของนักเรียน 24 คน
  75 34 80 95 62 75 98 93 84
  87 94 85 70 39 84 78 98 78
  90 68 75 82 76 85
  จงสร้างแผนภาพต้น-ใบ ในการแจกแจงความถี่ของข้อมูลข้างต้น

  ต้น ใบ
  3 4 9
  4
  5
  6 6 8
  7 0 5 5 5 6 8 8
  8 0 2 4 4 5 5 7
  9 0 3 4 5 8 8

 5. จงสร้าแผนภาพต้น ใบ จากข้อมูลต่อไปนี้เป็นน้ำหนักของนักเรียนชั้น ม.2 ของนักเรียน 30 คน
  30 42 29 35 37 44 51 46 30 41
  31 40 29 43 37 44 51 34 30 52
  31 41 33 36 30 32 38 34 40 33
  แผนภาพต้น ใบ
  ต้น ใบ
  2 9 9
  3 0 0 0 0 1 1 2 3 3 5 4 4 5 6 7 7
  4 0 0 1 1 2 3 4 4 6
  5 1 1 2

 6. แสงจันทร์ สุขประสงค์

  ผู้จัดนิทรรศการแห่งหนึ่งสำรวจอายุของผู้เข้าชมนิทรรศการ พบว่าอายุของผู้เข้าชมนิทรรศการ 30 คนแรกที่มาร่วมงานเป็นดังนี้
  12 11 22 32 35 45 46 14 16 33 30 41 9 25 8
  7 51 43 18 17 19 32 34 18 22 24 56 56 61 13
  1) จงสร้างแผนภาพต้น – ใบ ของอายุผู้เข้าชมนิทรรศการ
  0 7 8 9
  1 11 12 13 14 16 17 18 18 19
  2 22 22 24 25
  3 30 32 32 33 34 35
  4 41 43 45 46
  5 51 56 56
  6 61

 7. สุลัดดา ศรีหจักร

  จงสร้างแผนภาพต้น ใบ จากข้อมูลต่อไปนี้เป็นคะแนนสอบวิชาสุขศึกษาซึ่งมีคะแนนเต็ม 50 คะแนนจากข้อมูลดังนี้

  19 15 23 21 22
  24 23 10 15 29
  22 28 32 41 45
  32 40 16 35 40

  ต้น ใบ้
  1 0 5 5 6 9
  2 1 2 2 3 3 4 8 9
  3 2 2 5
  4 0 0 1 5

 8. รัตติกาล บุญตาม

  คะแนนสอบของวิชาภาษาไทย ซึ่งมีคะแนนเต็ม 50 คะแนนจากข้อมูลดังนี้
  44 47 36 23 24
  35 38 49 43 44
  34 33 24 42 38
  36 31 24 19 48

  ต้น ใบ
  1 9
  2 3 4 4 4
  3 1 3 4 5 6 6 8 8
  4 2 3 4 4 7 8 9

 9. อรวรรณ สมหงษ์

  ผู้จัดนิทรรศการแห่งหนึ่งสำรวจอายุของผู้เข้าชมนิทรรศการ พบว่าอายุของผู้เข้าชมนิทรรศการ 30 คนแรกที่มาร่วมงานเป็นดังนี้
  12 11 22 32 35 45 46 14 16 33
  30 41 7 9 25 8 51 43 18 17
  19 32 34 18 22 24 56 56 61 13

  ต้น ใบ
  0 7 8 9
  1 1 2 3 4 6 7 8 8 9
  2 2 2 4 5
  3 0 2 2 3 4 5
  4 1 3 5 6
  5 1 6 6
  6 1

 10. เริงฤทธ์ ยอดสิงห์

  คะแนนสอบวิชาเคมีซึ่งมีคะแนนเต็ม100 คะแนนของนักเรียน 24 คน
  75 87 90 34 94 68 80 85 75 95 70 82
  62 39 76 75 84 85 98 78 93 98 84 78
  ต้น ใบ
  3 4 9
  4
  5
  6 2 8
  7 0 5 5 5 6 8 8
  8 0 2 4 4 5 5 7
  9 0 3 4 5 8 8

 11. วารีรัตน์ ยิ่งอินทร์

  จงสร้างแผนภาพต้น-ใบ จากข้อมูลที่เป็นความดันโลหิต (มิลลิเมตรปรอท) ของจำนวนคน 30 คนดังนี้
  154 154 160 151 198 123
  151 150 206 137 189 185
  148 161 176 159 180 153
  131 144 166 175 158 132
  160 183 129 129 135 170

  ต้น ใบ
  12 3 9 9
  13 1 2 5 7
  14 4 8
  15 0 1 1 3 4 4 8 9
  16 0 0 1 6
  17 0 5 6
  18 0 3 5 9
  19 8
  20 6

 12. เกษม บุญอุ่น

  บริษัทแห่งหนึ่งต้องจ่ายเงินเพื่อสมทบเข้ากองทุนสำรองเสี้ยงชีพให้แก่พนักงานทุกคนโดยจะจ่ายให้คนละ 7% ของเงินเดือนที่พนักงานแต่ละคนได้รับ จำนวนเงินที่จ่ายให้กับพนักงาน มีดังนี้
  1000 1260 1400 1520 920 2000 1350 1240 1040 1360 1300 980 1720 1260 1480 1360 1140 1270 1550 1120 1610 1170 1430 920 990 1560 1680 1570 1940 960 2090 1330 1240 1150 1460
  ต้น ใบ
  9 20 20 60 80 90
  10 00 40
  11 20 40 50 70
  12 40 40 60 60 70
  13 00 30 50 60 60
  14 00 30 60 80
  15 20 50 60 70
  16 10 80
  17 20
  18
  19 40
  20 00 90

 13. ปาริชาต อาจศึก

  ข้อมูลแสดงจำนวนเวลาที่นักเรียนใช้ทำแบบทดสอบ 100 ข้อเป็นดังนี้
  41 45 48 52 53 53 54 55 62 63
  63 64 65 71 71 71 71 74 81 83
  88 89 90 90 90

  ต้น ใบ
  4 1 5 8
  5 2 3 3 4 5
  6 2 3 3 4 5
  7 1 1 1 1 4
  8 1 3 8 9
  9 0 0 0

 14. สุนิตา บุตรงาม

  ข้อมูลแสดงน้ำหนักสัมภาระของผู้โดยสารเครื่องบินกลุ่มหนึ่ง ถ้าเจ้าหน้าที่อนุญาตให้เอาสัมภาระเข้าไปได้โดยไม่ต้องเสียค่าขนส่ง มีน้ำหนักเป็นดังนี้
  19 13 14 16 16 6 7 20 20 21 22 22 22 24
  27 33 35 38 31 33 32 31 41 41 42

  ต้น ใบ
  0 6 7
  1 9 3 4 6 6
  2 0 0 1 2 2 2 4 7
  3 3 5 8 1 3 2 1
  4 1 1 2

 15. สุณิสา บุระณะ

  จากการสอบถามนักเรียนจำนวน 30 คน พบว่านักเรียนกลุ่มนี้ใช้เวลาในการเดินทางมาโรงเรียนเป็นดังนี้
  20 25 25 5 25 10 20 15 15 20
  20 25 20 30 20 25 5 25 45 20
  25 45 40 10 35 25 30 20 30 30
  ต้น ใบ
  0 5 5
  1 0 0 5 5
  2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5
  3 0 0 0 0 5
  4 0 5 5

 16. เบญจภรณ์ งามปัญญา

  ข้อมูลน้ำหนักของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 เป็นดังนี้
  39 39 32 35 31 40 44 48 51 50 57 49 48 43 44 47
  38 40 47 49 53 56 59 41 47 45 32 31 37 39
  เรานำข้อมูลมาสร้างแผนภาพ ต้น – ใบ ได้ดังนี้ ให้นักเรียนสังเกตหลัก ของตัวเลขที่มีค่าในหลัก 10 แล้วนำมาเป็น ลำต้น และในหลักหน่วยจะเป็น ใบ จะได้แผนภาพดังนี้
  3 1 1 2 2 5 7 8 9 9 9
  4 0 0 1 3 4 4 5 7 7 7 8 8 9 9
  5 0 1 3 6 7 9
  ต้น ใบ

 17. นางสาว กัญญารัตน์ ศรีบุญเรือง

  1. ข้อมูลเเสดงน้ำหนักของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/2 จำนวน 20 คน เป้นดังนี้
  30 43 45 42 52 51 42 40 41
  40 35 39 46 50 48 47 47 43
  48 38

  3 0 5 8 9
  4 0 0 1 2 2 3 3 5 6 7 7 8 8
  5 0 1 2
  ต้น ใบ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: