การใช้สถิติในด้านต่าง ๆ

Stat2

View more documents from Aon Narinchoti

 1. ให้นักเรียนบันทึกว่านักเรียนใช้สถิติในชีวิตของนักเรียนอย่างไร

 2. สุนิตา บุตรงาม

  ใช้ในการพยาพยากรณ์เกี่ยวกับฝนเนื่องจากหากฝนตกอาจมีปัญหาน้ำท่วมหรือจราจรติดขัด โดยต้องอาศัยความน่าจะเป็นของการมีฝนตกภายใต้สภาพต่างๆ ซึ่งอาศัยข้อมลจากกรมอุตุนิยมวิทยา โดยมีข้อมูลทั้งในอดีตและปัจจุบันตลอดจนวิธีวิเคราะห์เชิงสถิติเข้ามาช่วย ทำให้สามารถคาดเดาสถานการณ์ล่วงหน้าได้ว่าฝนจะตกหนักหรือเปล่า

 3. เกศศิรินทร์ จันทร์ขาว

  ถ้าจะกล่าวถึงคำว่า “สถิติ” หลายคนคงนึกถึงตัวเลขที่ได้จากการจดบันทึกเก็บรวบรวมข้อมูลเอาไว้ และหลายคนคงนึกถึงความยุ่งยากซับซ้อนของการคำนวณตัวเลขต่างๆ แต่ในความเป็นจริงแล้วสถิติไม่เพียงแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเลขหรือการเก็บข้อมูลต่างๆ จากตัวเลขเท่านั้น สถิติยังเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของทุกๆ คนโดยไม่รู้ตัว เคยมีคนถามเกี่ยวกับตัวของคุณหรือไม่ว่า เกิด พ.ศ. อะไร น้ำหนักเท่าใด ส่วนสูงเท่าไร ฯลฯ ท่านคิดว่าจะให้คำตอบได้ทันทีหรือไม่ คำตอบที่ได้ยินบ่อยที่สุดเห็นจะเป็น “จำไม่ได้หรือไม่แน่ใจบางคนก็สามารถตอบได้เฉพาะบางเรื่องที่สนใจเท่านั้นแต่เรื่องอื่นตอบไม่ได้ต้องขอค้นข้อมูลดูก่อนซึ่งไม่ค่อยมีคนใส่ใจที่จะจดบันทึกหรือเก็บรวบรวมข้อมูลเอาไว้ แต่ถ้าเรามีการเก็บรวบรวมหรือจดบันทึกในเรื่องต่างๆเอาไว้ก็จะเป็นประโยชน์คือเราสามารถแยกแยะเพราะก่อนจะทำอะไรมักจะต้องมองดูข้อมูลต่างๆที่เคยประสบมาในอดีตและตัดสินใจไปตามข้อเท็จจริงเหล่านั้น แม้กระทั่งการเลือกซื้อสินค้า ทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการซื้อสินค้าใดชนิดหนึ่งนั้นเราต้องทราบถึงข้อมูลของสินค้าชนิดนั้นก่อน ต้องรู้ว่าสินค้านั้นใช้ทำอะไร ราคาเท่าไหร่ กล่าวอีกมุมหนึ่งคือทุกคนต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้านั้น จะเห็นว่าในการที่เราปฏิบัติในลักษณะนี้จนมันกลายเป็นกิจวัตรและเป็นความเคยชินไปจนไม่รู้ว่าเป็นกระบวนการทางสถิติอย่างหนึ่ง

 4. สุณิสา บุระณะ

  ใช้ สถิติ ในเรื่องการพยาพยากรณ์เกี่ยวกับฝนเนื่องจากหากฝนตกอาจมีปัญหาน้ำท่วมหรือจราจรติดขัด ถ้าเราจะไปเที่ยวหรือไปที่ต่างๆเราก็ต้องดูเรื่องพยากรณ์ต่างๆในแต่ละวันเพื่อที่จะไดเตรียมตัวถูกและไม่เป็นอันตรายขณะเดินทาง โดยต้องอาศัยความน่าจะเป็นของการมีฝนตกภายใต้สภาพต่างๆ ซึ่งอาศัยข้อมลจากกรมอุตุนิยมวิทยา โดยมีข้อมูลทั้งในอดีตและปัจจุบันตลอดจนวิธีวิเคราะห์เชิงสถิติเข้ามาช่วย ทำให้สามารถคาดเดาสถานการณ์ล่วงหน้าได้ว่าฝนจะตกหนักหรือเปล่า

 5. รัตติกาล แสงแก้ว

  “สถิติ”ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ตัวเลขที่ได้จากการจดบันทึกเก็บรวบรวมข้อมูลเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็น วันเดือนปีเกิด เรามีการเก็บรวบรวมหรือจดบันทึกในเรื่องต่างๆเอาไว้ ในแต่ล่ะวันก็จะเป็นประโยชน์คือเราสามารถแยกแยะเพราะก่อนจะทำอะไร มักจะต้องมองดูข้อมูลต่างๆที่เคยประสบมาในอดีต และตัดสินใจไปตามข้อเท็จจริงเหล่านั้น แม้กระทั่งการเลือกซื้อสินค้า ทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการซื้อสินค้าใดชนิดหนึ่งนั้นเราต้องทราบถึงข้อมูลของสินค้าชนิดนั้นก่อน ต้องรู้ว่าสินค้านั้นใช้ทำอะไร ราคาเท่าไหร่ กล่าวอีกนัยหนึ่งทุกคนต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้านั้น

 6. เบญจภรณ์ งามปัญญา

  ใช้ สถิติ ในชีวิตประจำวัน เช่น จดบันทึกรายการค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน โดยจำแนกออกเป็นรายการต่างๆ ซึ่งทำให้สามารถรู้ยอดของรายจ่ายแต่ละรายการในแต่ละเดือน เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ใช้ข้อมูลที่เก็บไว้ในอดีต ซึ่งทำให้รู้ว่าการใช้จ่ายอะไรที่ทำให้สิ้นเปลืองและจะทำให้รู้จักวิธีแก้ปัญหานั้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการวางแผนการใช้เงินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้

 7. สุลัดดา ศรีหจักร

  สถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน คือ ใช้ในการประกันชีวิต โดยทั่วไป ผู้ทำประกันจะตกลงเลือกกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบหนึ่ง ซึ่งกำหนดสิทธิประโยชน์หรือจำนวนเงินเอาประกัน หรือจำนวนเงินที่ผู้รับประโยชน์จะได้รับเมื่อผู้ทำประกันเสียชีวิตภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงกัน โดยผู้ทำประกันจะจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันให้แก่บริษัทประกันชีวิตตามกำหนดจำนวนปีที่ตกลงไว้ในกรมธรรม์ หรือจ่ายเป็นรายปีไปจนถึงอายุหนึ่ง แต่หากผู้ทำประกันถึงแก่กรรมก่อน ผู้รับประโยชน์จะได้รับประโยชน์โดยไม่ต้องมีการจ่ายค่าเบี้ยประกันอีก

  ประเด็นที่น่าคิดคือ จะกำหนดค่าเบี้ยประกันสำหรับกรมธรรม์หนึ่งๆ อย่างไร จึงจะเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

  ไม่มีผู้ใดทราบว่าบุคคลหนึ่งจะอยู่จนถึงอายุเท่าไร

  การคิดค่าเบี้ยประกันจึงต้องอยู่บนหลักการว่า โดยเฉลี่ยแล้ว บุคคลหนึ่งเชื้อชาติหนึ่งที่มีอายุหนึ่งจะมีโอกาสมีชีวิตอยู่จนถึงอีกอายุหนึ่งเท่าไร หรืออัตราตายโดยเฉลี่ยก่อนถึงอายุหนึ่งสำหรับคนอายุหนึ่งเป็นเท่าไร

  ตรงนี้แหละที่สถิติต้องเข้ามาเกี่ยว เพราะการคำนวณอัตราตายหรืออัตราอยู่รอดในลักษณะเช่นนี้ ต้องใช้ความรู้ทางสถิติในการรวบรวมข้อมูลจำนวนมากเพียงพอ และการสร้างตัวแบบเพื่อสร้างตารางมรณะที่เหมาสมสำหรับคนในภูมิภาคหนึ่ง

  หากอัตราตายหรืออัตราการอยู่รอดที่ใช้ไม่ถูกต้อง บริษัทประกันชีวิตก็จะจัดเก็บค่าเบี้ยประกันสูงหรือต่ำกว่าที่ควร

  ถ้าต่ำไป ก็ไม่สามารถมีรายรับเพียงพอกับค่าใช้จ่าย เป็นปัญหากับผู้ทำประกันอีก

  ถ้าสูงไป ก็ทำให้เบี้ยประกันสูงกว่าที่พึงเป็น เท่ากับไม่เป็นธรรมต่อผู้ซื้อประกัน

 8. รัตติกาล บุญตาม

  ภายในบ้าน พ่อแม่มีการบันทึกค่าใช้จ่ายรายเดือน มีการตรวตดูและควบคุมเพื่อให้รายรับและรายจ่ายพอเหมาะต่อการดำรงชีพของครอบครัวภายในองค์กรเช่นในบริษัทก็มีการจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ บันทึกการขาย มีการลงบัญชีเพื่อทำงบดุลต่าง ๆ มีการสร้างค่าสถิติตัวเลขให้ผู้บริหารได้รับทราบสภาพของกิจการ มีการเขียนในรูปกราฟหรือการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ดูได้ง่าย

 9. เริงฤทธิ์ ยอดสิงห์

  ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนมีเรื่องหรือปัญหาให้ตัดสินใจหรือวางแผนอยู่เสมอ การตัดสินใจ เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ บางครั้งอาจใช้สามัญสำนึก หรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เช่น เรื่องส่วนตัว เรื่องของครอบครัว เรื่องของการทำงานในหน่วยงานราชการ หรือเอกชน แต่บางครั้งอาจใช้ ความรู้ หรือข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นเฉพาะเรื่อง เช่น การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนทำธุรกิจ การเลือกทำเลสร้างร้านค้า การทำสัญญาผูกพันในวงเงินที่สูงมาก ๆ ระดับชาติ เป็นต้น

  การตัดสินใจหรือวางแผนในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าว บางเรื่องอาจไม่สามารถใช้ข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียวได้ แต่อาจต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเสียก่อน จึงจะนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและวางแผนได้ ซึ่งข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นหรือผ่านการวิเคราะห์ขั้นสูง แล้วเรียกว่า สารสนเทศ หรือ ข่าวสาร (Information)

 10. เกษม บุญอุ่น

  สถิติเข้าไปมีบทบาทในการดำเนินชีวิตของคนมากมายเพราะเราใช้สถิติให้เกิดประโยชน์ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านธุรกิจ การค้าขาย อุตสาหกรรม หรือกิจกรรมอื่นๆ บางท่านอาจจะคิดว่าสถิติเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ชั้นสูงเกินกว่าจะทำความเข้าใจ แต่ในความเป็นจริงเราสามารถเชื่อมโยง ความรู้ในเรื่องสถิติต่างๆ จนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย อาทิเช่น บอกข้อเท็จจริง ช่วยในการตัดสินใจวางแผนการดำเนินงาน สรุปปัญหาและตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

 11. วิภาดา โสมทอง

  ชีวิตประจำวันของเราเกี่ยวข้องกับแผนภูมิและกราฟอยู่มาก ในทางคณิตศาสตร์ให้ความสนใจในเรื่องกราฟ
  และมีพัฒนาการมาสนับสนุนการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น เมื่อหยิบแผนที่กรุงเทพมหานครมา เราจะเห็นเส้นทาง
  ถนนหลวงต่าง ๆ อาจเห็นเส้นทางรถเมล์ในบางแผนที่ เมื่อต้องการเดินทางก็จะหาเส้นทางที่เหมาะสม

  แผนที่มีส่วนแสดงรายละเอียดต่าง ๆ อยู่มากมาย เช่นให้เส้นทางที่เป็นถนน เป็นตำแหน่งของเมือง หรือชุมชน มีตำแหน่งของ
  วัด โรงเรียน หมู่บ้าน หรือสถานที่สำคัญ ในบางครั้งเราอาจสนใจหรือต้องการใช้งานเฉพาะเรื่อง

 12. อรวรรณ สมหงษ์

  สถิติยังเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของทุกๆ คนโดยไม่รู้ตัว เคยมีคนถามเกี่ยวกับตัวของท่านหรือไม่ว่า เกิด พ.ศ. อะไร น้ำหนักเท่าใด ส่วนสูงเท่าไร ฯลฯ ท่านคิดว่าจะให้คำตอบได้ทันทีหรือไม่ คำตอบที่ได้ยินบ่อยที่สุดเห็นจะเป็น “จำไม่ได้หรือไม่แน่ใจบางคนก็สามารถตอบได้เฉพาะบางเรื่องที่สนใจเท่านั้นแต่เรื่องอื่นตอบไม่ได้ต้องขอค้นข้อมูลดูก่อนซึ่งไม่ค่อยมีคนใส่ใจที่จะจดบันทึกหรือเก็บรวบรวมข้อมูลเอาไว้ แต่ถ้าเรามีการเก็บรวบรวมหรือจดบันทึกในเรื่องต่างๆเอาไว้ก็จะเป็นประโยชน์คือเราสามารถแยกแยะเพราะก่อนจะทำอะไรมักจะต้องมองดูข้อมูลต่างๆที่เคยประสบมาในอดีต

 13. ปาริชาติ อาจศึก

  การเลือกซื้อสินค้า ทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการซื้อสินค้าใดชนิดหนึ่งนั้นเราต้องทราบถึงข้อมูลของสินค้าชนิดนั้นก่อน ต้องรู้ว่าสินค้านั้นใช้ทำอะไร ราคาเท่าไหร่ กล่าวอีกนัยหนึ่งทุกคนต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้านั้น จะเห็นว่าในการที่เราปฏิบัติในลักษณะนี้จนมันกลายเป็นกิจวัตรและเป็นความเคยชินไปจนไม่รู้ว่าเป็นกระบวนการทางสถิติอย่างหนึ่ง เราลองมาดูกันว่าการเลือกซื้อสินค้านั้นเป็นการใช้หลักสถิติอย่างไร เริ่มตั้งแต่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ ว่ามีคุณสมบัติอย่างไร มีราคาเท่าไร ฯลฯ หลังจากนั้นเราก็ต้องนำข้อมูลที่ได้มาไปวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบข้อมูลจากร้านค้าต่างๆ ที่เราไปสอบถามข้อมูลแล้วจึงนำมาตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อสินค้านั้น

 14. วารีรัตน์ ยิ่งอินทร์

  ในชีวิตประจำวันของเราเกี่ยวข้องกับแผนภูมิและกราฟอยู่มาก ในทางคณิตศาสตร์ให้ความสนใจในเรื่องกราฟ
  และมีพัฒนาการมาสนับสนุนการแก้ปัญหาต่างๆ ให้เห็นถึงการแสดงละเอียดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างชัดเจน
  จึงทำให้คนเราสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ตามหลักการแก้ปัญหาของทฤษฎีตและตัดสินใจไปตามข้อเท็จจริงเหล่านั้น

 15. นางสาว กัญญารัตน์ ศรีบุญเรือง

  การใช้สถิติ

  -แม่บ้านที่จดบันทึกรายการค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน โดยจำแนกออกเป็นรายการต่างๆ สามารถรู้ยอดของรายจ่ายแต่ละรายการในแต่ละเดือน เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ใช้ข้อมูลที่เก็บไว้ในอดีต ช่วยในการวางแผนการใช้เงินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

  -ในชีวิตประจำวันเรามักเกี่ยวข้องกับสถิติ ตัวเลขต่าง ๆ มากมาย เราได้ยินการพูดถึงสถิติเรื่องต่าง ๆ เช่นประเทศไทยมีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นมาก และมีสถิติผู้ตายด้วยไข้เลือดออกเป็นจำนวนเปอร์เซนต์ของผู้ป่วยที่พบ เราดูทีวีก็พบสถิติการรายงานปริมาณน้ำฝนในที่ต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบกับปีก่อน ๆ หรือบางปีบอกว่าฝนแล้งหรือมีปริมาณฝนน้อยที่สุดในรอบยี่สิบปี ครั้งเมื่อดูกีฬา เช่น กีฬาเอเซียนเกมที่ผ่านมา ก็พบว่านักกีฬาบางคนทำลายสถิติในหลายประเภท ประเภทกีฬาทางน้ำ และกรีฑา มีสถิติเป็นตัวเลขบอกไว ้มีการเปรียบเทียบกับสถิติ คำว่าสถิติจึงคุ้นหูเราอยู่เสมอ

 16. *ใครใจดีช่วยหน่อยนะจ่ะ*ใครมีข้อมูลเรื่องประโยชน์ในการเรียน การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ ตาม4ข้อนี้บ้างช่วยหน่อยนะ
  1.ประโยชน์ต่อประเทศชาติ สังคมในด้านต่างๆ
  2.ประโยชน์ต่อตนเอง
  3.วิธีการเตรียมความพร้อมสำหรับเรียนวิชานี้
  4.ปัญหาและอุปสรรคพร้อมแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงการเรียนของตนเอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: