ความหมายและประเภทของสถิติ (stats)

Stat

View more documents from Aon Narinchoti

 1. ให้นักเรียนสรุปความหมายของสถิติและประเภทของสถิติ

 2. เกศศิรินทร์ จันทร์ขาว

  สถิติ หมายถึงศาสตร์ที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุปจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วนำมาอธิบายปรากฏการณ์หนึ่ง หรือตอบคำถาม หรือประเด็นปัญหาที่สนใจ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการเกิดซ้ำๆ ของปรากฏการณ์นั้นๆ
  สถิติแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ สถิเชิงพรรณนา และ สถิติเชิงสรุปอ้างอิงหรือเชิงอนุมาน
  สถิติมีองค์ประกอบดังนี้ 1.การเก็บรวบรวมข้อมูล
  2.การนำเสนอข้อมูล
  3.การวิเคราะห์ข้อมูล
  4.การตีความหมายข้อมูล

 3. สุณิสา บุระณะ

  สถิติ หมายถึง วิชาที่เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลป ว่าด้วยกาศึกษาที่เกี่ยวกับข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล ( collection of date) การนำเสนอข้อมูล( presentation of date) การวิเคราะข้อมูล (analysis of date) การตีความหมายข้อมูล (interpretation of data )
  สถิติแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
  สถิเชิงพรรณนา และ สถิติเชิงสรุปอ้างอิงหรือเชิงอนุมาน
  สถิติมีองค์ประกอบดังนี้
  1.การเก็บรวบรวมข้อมูล
  2.การนำเสนอข้อมูล
  3.การวิเคราะห์ข้อมูล
  4.การตีความหมายข้อมูล

 4. ปาริชาต อาจศึก

  สถิติ หมายถึง วิชาที่เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลป ว่าด้วยกาศึกษาที่เกี่ยวกับข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล ( collection of date) การนำเสนอข้อมูล( presentation of date) การวิเคราะข้อมูล (analysis of date) การตีความหมายข้อมูล (interpretation of data )
  สถิติแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
  สถิเชิงพรรณนา และ สถิติเชิงสรุปอ้างอิงหรือเชิงอนุมาน
  สถิติมีองค์ประกอบดังนี้
  1.การเก็บรวบรวมข้อมูล
  2.การนำเสนอข้อมูล
  3.การวิเคราะห์ข้อมูล
  4.การตีความหมายข้อมูล

 5. สถิติ หมายถึง วิชาที่เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลป ว่าด้วยกาศึกษาที่เกี่ยวกับข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล ( collection of date) การนำเสนอข้อมูล( presentation of date) การวิเคราะข้อมูล (analysis of date) การตีความหมายข้อมูล (interpretation of data )
  สถิติแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
  สถิเชิงพรรณนา และ สถิติเชิงสรุปอ้างอิงหรือเชิงอนุมาน
  สถิติมีองค์ประกอบดังนี้
  1.การเก็บรวบรวมข้อมูล
  2.การนำเสนอข้อมูล
  3.การวิเคราะห์ข้อมูล
  4.การตีความหมายข้อมูล

 6. นางสาวกัญญรัตน์ ศรีบุญเรือง

  สถิติ หมายถึง วิชาที่เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลป ว่าด้วยกาศึกษาที่เกี่ยวกับข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล ( collection of date) การนำเสนอข้อมูล( presentation of date) การวิเคราะข้อมูล (analysis of date) การตีความหมายข้อมูล (interpretation of data )
  สถิติแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
  สถิเชิงพรรณนา และ สถิติเชิงสรุปอ้างอิงหรือเชิงอนุมาน
  สถิติมีองค์ประกอบดังนี้
  1.การเก็บรวบรวมข้อมูล
  2.การนำเสนอข้อมูล
  3.การวิเคราะห์ข้อมูล
  4.การตีความหมายข้อมูล

 7. วิภาดา โสมทอง

  สถิติ หมายถึงศาสตร์ที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุปจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วนำมาอธิบายปรากฏการณ์หนึ่ง หรือตอบคำถาม หรือประเด็นปัญหาที่สนใจ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการเกิดซ้ำๆ ของปรากฏการณ์นั้นๆ
  สถิติแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ สถิเชิงพรรณนา และ สถิติเชิงสรุปอ้างอิง
  สถิติมีองค์ประกอบดังนี้
  1.การเก็บรวบรวมข้อมูล (collection of data)
  2.การนำเสนอข้อมูล ( presentation of data)
  3.การวิเคราะห์ข้อมูล (analysis of data)
  4.การตีความหมายข้อมูล (interpretation of data)

 8. สุภาพร ใยอิ้ม

  สถิติ หมายถึงศาสตร์ที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุปจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วนำมาอธิบายปรากฏการณ์หนึ่ง หรือตอบคำถาม หรือประเด็นปัญหาที่สนใจ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการเกิดซ้ำๆ ของปรากฏการณ์นั้นๆ
  สถิติแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ สถิเชิงพรรณนา และ สถิติเชิงสรุปอ้างอิง
  สถิติมีองค์ประกอบดังนี้
  1.การเก็บรวบรวมข้อมูล (collection of data)
  2.การนำเสนอข้อมูล ( presentation of data)
  3.การวิเคราะห์ข้อมูล (analysis of data)
  4.การตีความหมายข้อมูล (interpretation of data)

 9. เริงฤทธิ์ ยอดสิงห์

  สถิติ หมายถึงศาสตร์ที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุปจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วนำมาอธิบายปรากฏการณ์หนึ่ง หรือตอบคำถาม หรือประเด็นปัญหาที่สนใจ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการเกิดซ้ำๆ ของปรากฏการณ์นั้นๆ
  สถิติแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ สถิเชิงพรรณนา และ สถิติเชิงสรุปอ้างอิง
  สถิติมีองค์ประกอบดังนี้
  1.การเก็บรวบรวมข้อมูล (collection of data)
  2.การนำเสนอข้อมูล ( presentation of data)
  3.การวิเคราะห์ข้อมูล (analysis of data)
  4.การตีความหมายข้อมูล (interpretation of data)

 10. สถิติ หมายถึง วิชาที่เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลป ว่าด้วยกาศึกษาที่เกี่ยวกับข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล ( collection of date) การนำเสนอข้อมูล( presentation of date) การวิเคราะข้อมูล (analysis of date) การตีความหมายข้อมูล (interpretation of data )
  สถิติแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
  สถิเชิงพรรณนา และ สถิติเชิงสรุปอ้างอิงหรือเชิงอนุมาน
  สถิติมีองค์ประกอบดังนี้
  1.การเก็บรวบรวมข้อมูล
  2.การนำเสนอข้อมูล
  3.การวิเคราะห์ข้อมูล
  4.การตีความหมายข้อมูล

 11. เบญจภรณ์ งามปัญญา

  สถิติ หมายถึงศาสตร์ที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุปจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วนำมาอธิบายปรากฏการณ์หนึ่ง หรือตอบคำถาม หรือประเด็นปัญหาที่สนใจ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการเกิดซ้ำๆ ของปรากฏการณ์นั้นๆ
  สถิติแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ สถิเชิงพรรณนา และ สถิติเชิงสรุปอ้างอิง
  สถิติมีองค์ประกอบดังนี้
  1.การเก็บรวบรวมข้อมูล (collection of data)
  2.การนำเสนอข้อมูล ( presentation of data)
  3.การวิเคราะห์ข้อมูล (analysis of data)
  4.การตีความหมายข้อมูล (interpretation of data)

 12. สถิติ หมายถึงศาสตร์ที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุปจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วนำมาอธิบายปรากฏการณ์หนึ่ง หรือตอบคำถาม หรือประเด็นปัญหาที่สนใจ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการเกิดซ้ำๆ ของปรากฏการณ์นั้นๆ
  สถิติแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ สถิเชิงพรรณนา และ สถิติเชิงสรุปอ้างอิง
  สถิติมีองค์ประกอบดังนี้
  1.การเก็บรวบรวมข้อมูล (collection of data)
  2.การนำเสนอข้อมูล ( presentation of data)
  3.การวิเคราะห์ข้อมูล (analysis of data)
  4.การตีความหมายข้อมูล (interpretation of data)

 13. สาลินี ศรีบุญเรือง

  สถิติ หมายถึง วิชาที่เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลป ว่าด้วยกาศึกษาที่เกี่ยวกับข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล ( collection of date) การนำเสนอข้อมูล( presentation of date) การวิเคราะข้อมูล (analysis of date) การตีความหมายข้อมูล (interpretation of data )
  สถิติแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
  สถิเชิงพรรณนา และ สถิติเชิงสรุปอ้างอิงหรือเชิงอนุมาน
  สถิติมีองค์ประกอบดังนี้
  1.การเก็บรวบรวมข้อมูล
  2.การนำเสนอข้อมูล
  3.การวิเคราะห์ข้อมูล
  4.การตีความหมายข้อมูล

 14. แสงจันทร์ สุขประสงค์

  สถิติ หมายถึง วิชาที่เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลป ว่าด้วยกาศึกษาที่เกี่ยวกับข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล ( collection of date) การนำเสนอข้อมูล( presentation of date) การวิเคราะข้อมูล (analysis of date) การตีความหมายข้อมูล (interpretation of data )
  สถิติแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
  สถิเชิงพรรณนา และ สถิติเชิงสรุปอ้างอิงหรือเชิงอนุมาน
  สถิติมีองค์ประกอบดังนี้
  1.การเก็บรวบรวมข้อมูล
  2.การนำเสนอข้อมูล
  3.การวิเคราะห์ข้อมูล
  4.การตีความหมายข้อมูล

 15. จินดา กรุกรัมย์

  สถิติ หมายถึง วิชาที่เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลป ว่าด้วยกาศึกษาที่เกี่ยวกับข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล ( collection of date) การนำเสนอข้อมูล( presentation of date) การวิเคราะข้อมูล (analysis of date) การตีความหมายข้อมูล (interpretation of data )
  สถิติแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
  สถิเชิงพรรณนา และ สถิติเชิงสรุปอ้างอิงหรือเชิงอนุมาน
  สถิติมีองค์ประกอบดังนี้
  1.การเก็บรวบรวมข้อมูล
  2.การนำเสนอข้อมูล
  3.การวิเคราะห์ข้อมูล
  4.การตีความหมายข้อมูล

 16. กาญจนา ค้ำคูณ

  สถิติ หมายถึง วิชาที่เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลป ว่าด้วยกาศึกษาที่เกี่ยวกับข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล ( collection of date) การนำเสนอข้อมูล( presentation of date) การวิเคราะข้อมูล (analysis of date) การตีความหมายข้อมูล (interpretation of data )
  สถิติแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
  สถิเชิงพรรณนา และ สถิติเชิงสรุปอ้างอิงหรือเชิงอนุมาน
  สถิติมีองค์ประกอบดังนี้
  1.การเก็บรวบรวมข้อมูล
  2.การนำเสนอข้อมูล
  3.การวิเคราะห์ข้อมูล
  4.การตีความหมายข้อมูล

 17. สถิติ หมายถึง วิชาที่เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลป ว่าด้วยกาศึกษาที่เกี่ยวกับข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล ( collection of date) การนำเสนอข้อมูล( presentation of date) การวิเคราะข้อมูล (analysis of date) การตีความหมายข้อมูล (interpretation of data )
  สถิติแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
  สถิเชิงพรรณนา และ สถิติเชิงสรุปอ้างอิงหรือเชิงอนุมาน
  สถิติมีองค์ประกอบดังนี้
  1.การเก็บรวบรวมข้อมูล
  2.การนำเสนอข้อมูล
  3.การวิเคราะห์ข้อมูล
  4.การตีความหมายข้อมูล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: