ข้อมูล (Data)

Data

View more documents from Aon Narinchoti

Advertisements

About krunarinchoti

ครูคณิตศาสตร์

Posted on พฤศจิกายน 2, 2011, in คณิตศาสตร์, เอกสารประกอบการเรียน and tagged . Bookmark the permalink. 1 ความเห็น.

 1. นายเกษม บุญอุ่น

  ความหมายของสถิติ
  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุปจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วนำมาอธิบายปรากฏการณ์หนึ่ง โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการเกิดซ้ำ ๆ ของปรากฏการณ์นั้น ๆ การวิเคราะห์ข้อมูลนี้อาจแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ
  1.สถิติเชิงพรรณนา
  2.สถิติเชิงอนุมาน
  ประเภทของข้อมูล
  มี 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
  1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
  1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ
  1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ
  2. ลักษณะของข้อมูล
  2.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ
  2.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ
  องค์ประกอบของสถิติ
  สถิติศาสตร์ครอบคลุมองค์ประกอบดังต่อไปนี้
  1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
  2. การวิเคราะห์ข้อมูล
  3. การนำเสนอข้อสรุป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: