Category Archives: ข้อสอบ (TEST)

ข้อสอบ Pre O-Net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554

Download this file (กระดาษคำตอบ.rar)กระดาษคำตอบ [ ] 508 Kb
Download this file (คณิตศาสตร์ ม3.pdf)คณิตศาสตร์ [ ] 584 Kb
Download this file (ปฏิทินonet.pdf)ปฏิทิน [ ] 175 Kb
Download this file (ภาษาอังกฤษ ม.3.pdf)ภาษาอังกฤษ [ ] 427 Kb
Download this file (ภาษาไทย ม.3.pdf)ภาษาไทย [ ] 477 Kb
Download this file (มาตรฐานปรับปรุง.rar)มาตรฐานปรับปรุง [ ] 50 Kb
Download this file (รูปเล่มแนวการใช้ข้อสอบ Pre ONET.pdf)คู่มือครับ [ ] 1976 Kb
Download this file (วิทยาศาสตร์ ม.3.pdf)วิทยาศาสตร์ [ ] 676 Kb
Download this file (สพม.pdf)หนังสือราชการ [ ] 1127 Kb
Download this file (สังคมศึกษา ม.3.pdf)สังคมศึกษา

เฉลยข้อสอบ Onet

 

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2551 ป.6
สอบพ.ศ.255

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2551 ม.3
สอบพ.ศ.2552

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2551 ม.6
สอบพ.ศ.2552

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2552 ป.6
สอบพ.ศ.2553

ข้อสอบ

เฉลย

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2552 ม.3
สอบพ.ศ.2553

ข้อสอบ

เฉลย ปรับปรุงใหม่

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2552 ม.6
สอบพ.ศ.2553

ข้อสอบ

เฉลย ปรับปรุงใหม่

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2553 ป.6
สอบพ.ศ.2554

ข้อสอบ

 • ฉบับ 61A หรือ ฉบับ 61B มี 5 วิชา
  – ภาษาไทย
  – วิทยาศาสตร์
  – สุขศึกษาฯ
  – ศิลปะ
  – การงานฯ
 • ฉบับ 62A หรือ ฉบับ 62B มี 3 วิชา
  – สังคมศึกษาฯ
  – ภาษาอังกฤษ
  – คณิตศาสตร์

เฉลย ปรับปรุงใหม่

 • เฉลยภาษาไทย ฉบับ 61A
 • เฉลยวิทยาศาสตร์ ฉบับ 61A
 • เฉลยสุขศึกษา ฯ 61A
 • เฉลยศิลปะ ฉบับ 61A
 • เฉลยการงานอาชีพฯ ฉบับ 61A
 • เฉลยคณิตศาสตร์ กำลังจัดทำ
 • เฉลยสังคมศึกษา กำลังจัดทำ
 • เฉลยภาษาอังกฤษ กำลังจัดทำ

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2553 ม.3
สอบพ.ศ.2554

ข้อสอบ

 • ฉบับ 91C หรือ ฉบับ 91D มี 5 วิชา
  – ภาษาไทย
  – วิทยาศาสตร์
  – สุขศึกษาฯ
  – ศิลปะ
  – การงานฯ
 • ฉบับ 92C หรือ ฉบับ 92D มี 3 วิชา
  – สังคมศึกษาฯ
  – ภาษาอังกฤษ
  – คณิตศาสตร์

เฉลย ปรับปรุงใหม่

 • เฉลยภาษาไทย ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D
 • เฉลยวิทยาศาสตร์ ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D
 • เฉลยสุขศึกษา ฯ ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D
 • เฉลยศิลปะ ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D
 • เฉลยการงานอาชีพฯ 91C หรือฉบับ 91D
 • เฉลยสังคมศึกษา กำลังจัดทำ
 • เฉลยภาษาอังกฤษ กำลังจัดทำ
 • เฉลยคณิตศาสตร์ กำลังจัดทำ

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2553 ม.6
สอบพ.ศ.2554

ข้อสอบ

ที่มา http://www.thaigoodview.com/node/21777

 

แนวข้อสอบ onet เรื่องสถิติ

แบบฝึกทักษะการแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟ

วิเคราะห์สาระที่ออกข้อสอบ o-net

แบบทดสอบ เรื่อง ความสัมพันธ์ (Test of relation)

ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง ลำดับ

 

ที่มา  http://www.youtube.com/watch?v=2D9YpTuCVjI&feature=related

ข้อสอบปลายภาคเรียน ม.4 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมพร้อมเฉลย (TEST)