Category Archives: งานวิจัย

รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว

Advertisements

นวัตกรรมบทเรียนสำเร็จรูป เล่ม 2 ระบบต่อมไร้ท่อ

บทคัดย่องานวิจัย

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ