Category Archives: เอกสารประกอบการเรียน

ฟังก์ชัน (Function)

ให้นักเรียนยกตัวอย่างความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชันกับความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นฟังก์ชัน

View more documents from Aon Narinchoti

แนวข้อสอบ onet เรื่องสถิติ

อินเวอร์สของความสัมพันธ์ (Inverse of relationS)

แบบฝึกทักษะการแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟ

วิเคราะห์สาระที่ออกข้อสอบ o-net

การแจกแจงความถี่

แบบทดสอบ เรื่อง ความสัมพันธ์ (Test of relation)

โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ 2 (Domain and range)