Category Archives: เอกสารประชาสัมพันธ์

โปสเตอร์ที่นำเสนอ Model And Games ในโครงการ Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2013

ตัวอย่างไว้ปรับใช้ครับ

Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2013

73453_565254750154286_1504592725_n

แนวคิดเรื่องทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วิเคราะห์สาระที่ออกข้อสอบ o-net

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2553

เอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน