Category Archives: แผนการสอน

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT เสริมสร้างคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 5 ประการ

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ครูใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้อย่างไร

ครูใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้อย่างไร จำเป็นจะต้องมีในแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ผมจึงได้หาตัวอย่างมาไว้สำหรับเป็นแนวทางครับ

ที่มา http://www.sufficiencyeconomy.org/userfiles/imagesfiles/math%281%29.pdf