Category Archives: โรงเรียนสจริต

โปสเตอร์นำเสนอ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 5 ประการ

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน โดยใช้ SOCIAL MEDIA เสริมสร้างคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 5 ประการ

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT เสริมสร้างคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 5 ประการ