กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT เสริมสร้างคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 5 ประการ

Advertisements

สมุดบันทึกความดี (Goodman)

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

clip การสอนของเด็กอีกกลุ่ม เรื่องความน่าจะเป็น

Clip การสอนความน่าจะเป็น ชั้นม.5

คลิปการสอนโดยนักเรียน ม.5

โปสเตอร์ที่นำเสนอ Model And Games ในโครงการ Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2013

ตัวอย่างไว้ปรับใช้ครับ

ทบทวน เรื่องความน่าจะเป็น ก่อนสอบ

ที่มา อ.วัฒนา เถาว์ทิพย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น