คลังเก็บบล็อก

ทบทวนความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

การให้เหตุผล

Reasoning

View more presentations from Aon Narinchoti

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

ลำดับและอนุกรม ม.5

แนะนำแหล่งเรียนรู้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเซต

ที่มา http://www.apw.ac.th/e-learning/rom/set/

ฟังก์ชัน (Function)

ให้นักเรียนยกตัวอย่างความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชันกับความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นฟังก์ชัน

View more documents from Aon Narinchoti

อินเวอร์สของความสัมพันธ์ (Inverse of relationS)

video แบบฝึกการหาโดเมนและเรนจ์

ที่มา http://www.youtube.com/watch?v=ynsXH5sVsuU&feature=related