คลังเก็บบล็อก

การวัดค่ากลางของข้อมูล

แนวข้อสอบ onet เรื่องสถิติ

แบบฝึกทักษะการแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟ

การแจกแจงความถี่

การใช้สถิติในด้านต่าง ๆ

Stat2

View more documents from Aon Narinchoti

ข้อมูล (Data)

Data

View more documents from Aon Narinchoti

ความหมายและประเภทของสถิติ

Stat

View more documents from Aon Narinchoti

ข้อสอบปลายภาคเรียน คณิตศาสตร์ ม.5 พื้นฐานพร้อมเฉลย (TEST)