คลังเก็บบล็อก

เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การจัดการเรียนรู้ เรื่อง เซต โดยใช้รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ครูใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้อย่างไร

ครูใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้อย่างไร จำเป็นจะต้องมีในแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ผมจึงได้หาตัวอย่างมาไว้สำหรับเป็นแนวทางครับ

ที่มา http://www.sufficiencyeconomy.org/userfiles/imagesfiles/math%281%29.pdf